Posiedzenie VII Sesji i Komisji Rady

Termin ważności strony 2015-05-13

Informacja o VII Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na górze) , w następujących dniach odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy :

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych —

8 maja 2015 r. o godz. 9.00

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa —

8 maja 2015 r. o godz. 13.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 2 w Choroszczy.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r. na dofinansowanie opracowań dokumentacji projektowych na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choroszcz na lata 2015 — 2023”.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.

12. Rozpatrzenie odwołania od stanowiska Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Turczyn.

13. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2014 r.

14. Przedstawienie sprawozdania Kierownika M-G OPS w Choroszczy z działalności za rok 2014.

15. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

16. Przedstawienie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

17. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza o realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

19. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

20. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

21. Interpelacje i wnioski radnych.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-05-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-05-04