Zmiana treści SIWZ dot. postępowania

Termin ważności strony 2016-09-07
Untitled

Choroszcz 26.08.2016 r

Or - V.271.33.2016

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, zostaje zmieniony pkt III ust. 2 do SIWZ podpunkt o nazwie: „Zakres rzeczowy zadania obejmuję:” poprzez dodanie do w/w podpunktu dwóch dodatkowych zadań do Wykonania przez Wykonawcę tj:

- wycinkę 3 drzew oznaczonych nr 2, nr 3 i nr 4 w Decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z.5143.82.2015.MP z dnia 02.02.2016 r - załącznik nr 11 do SIWZ.,

- nasadzenie zastępczych drzew - 9 klonów zwyczajnych „Globosum” o obwodzie
pnia 10 - 12 cm na wysokości 100cm), zgodnie z Decyzjami Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: nr Z.5143.81.2015.MP z dnia 15.12.2015r.
i nr Z.5143.82.2015.MP z dnia 02.02.2016r - załącznik nr 12 do SIWZ

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust.1 Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Załączniki

Decyzja PWKZ nr Z.5143.82.2015.MP z dnia 02.02.2016r. załącznik nr 11 do SIWZ

Decyzja PWKZ nr Z.5143.81.2015.MP z dnia 15.12.2015r. - załącznik nr 12 do SIWZ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-08-26