Zawiadomienie o wyborze oferty

Termin ważności strony 2015-10-10
„Dostawa oleju opałowego na sezon 2015/2016”

Choroszcz 05.10.2015 r.

Or – V. 271.25.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego na sezon 2015/2016, przeprowadził badanie i ocenę ofert i stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn 15-521 Białystok - Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 58. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin płatności faktury.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

98 pkt..

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 2 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn

15-521 Białystok - Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 58

98 pkt.

2 pkt.

100 pkt.

Urząd Miejski w Choroszczy zawrze umowę z Wykonawcą na mocy art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 PZP w wyniku oceny ofert nie zostały odrzucone oferty Wykonawców.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-10-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-10-06