Zawiadomienie o wyborze oferty

Termin ważności strony 2015-09-25
na zadanie pn. „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz”

Choroszcz 21.09.2015 r.

Or – V. 271.24.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz, przeprowadził badanie i ocenę ofert i stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech ul. Wysokie 46 18-106 Turośń Kościelna. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin płatności faktury.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

98 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 2 pkt.

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech

ul. Wysokie 46 18-106 Turośń Kościelna

98 pkt.

2 pkt.

100 pkt.

Urząd Miejski w Choroszczy zawrze umowę z Wykonawcą na mocy art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 PZP, Zamawiający informuje również, iż w wyniku oceny ofert nie zostały odrzucone oferty Wykonawców.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-09-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-09-21