Zawiadomienie o wyborze oferty

Termin ważności strony 2015-07-08
„Wykonanie robót w zakresie profilowania dróg – wynajem równiarki samojezdnej z operatorem”,

Choroszcz 01.07.2015 r.

Or – V. 271.14.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie robót w zakresie profilowania dróg – wynajem równiarki samojezdnej z operatorem”, przeprowadził badanie i ocenę ofert i stwierdza, że Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida 16-070 Choroszcz ul. Świerkowa 3, złożyło najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą wyboru oferty i jedynym kryterium była najniższa cena brutto oferty.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

95 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury

5 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida

16-070 Choroszcz ul. Świerkowa 3

95 pkt.

5 pkt.

100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuję, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy i nie zostały odrzucone oferty Wykonawców. Urząd Miejski w Choroszczy zawrze umowę z Wykonawcą na mocy art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Sprawę prowadzi: Wojciech Dobrzycki tel. 85 713 22 02

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-07-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-07-06