Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty...

Termin ważności strony 2016-01-02
„Wykonanie robót w zakresie profilowania dróg - wynajem sprzętu wraz z operatorem”,

Choroszcz 31.12.2015r

Or — V. 271.40.2015

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie robót w zakresie profilowania dróg - wynajem sprzętu wraz z operatorem, wybiera Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida 16-070 Choroszcz ul. Świerkowa 3, jako najkorzystniejszą ofertę, która niepodlega odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W/w Wykonawca został wybrany bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert, gdyż firma PROBET Firma Drogowa Joanna Agnieszka Choćko ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok wybrana w dniu 23.12.2015r. jako najkorzystniejsza oferta odmówiła pismem z dnia 28.12.2015 r. podpisania umowy na w/w zadanie.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin płatności faktury.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena —

98 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury —

2 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

1.

Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida

16-070 Choroszcz

ul. Świerkowa 3

98 pkt.

2 pkt.

100 pkt.

Urząd Miejski w Choroszczy zawrze umowę z Wykonawcą na mocy art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a), przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-12-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-12-31