Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania...

Termin ważności strony 2016-03-14
„Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach – II etap”

Choroszcz 03.03.2016r

Or — V. 271.09.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach — II etap

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych według obecnie obowiązujących WT-1 oraz WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych według obecnie obowiązujących WT-1 oraz WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że kategoria ruchu projektowanej drogi to KR1.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kategoria projektowanej drogi to KR1

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odpowiedź: Min. 3 lata od daty odbioru końcowego zadania.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-03-03