Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania...

Termin ważności strony 2016-03-11
„Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Złotoria-Podlesie na działce nr ewid. gr. 585/1 na terenie Gminy Choroszcz”

Choroszcz 08.03.2016r

Or – V. 271.08.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Złotoria-Podlesie na działce nr ewid. gr. 585/1 na terenie Gminy Choroszcz

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie kategorii ruchu projektowanej drogi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to kategoria: KR2.

Pytanie nr 2:

Według przedmiaru należy wykonać nawierzchnię bitumiczną o konstrukcji: 7 cm warstwa wiążąca i 5 cm warstwa ścieralna, natomiast opisu technicznego zamiast warstwy wiążącej jest warstwa podbudowy bitumicznej. Prosimy o wyjaśnienia i podanie prawidłowej konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jako prawidłową konstrukcję nawierzchni bitumicznej należy przyjąć: 7cm warstwy wiążącej i 5 cm warstwy ścieralnej.

Pytanie nr 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o SST na warstwę wiążącą (lub warstwę podbudowy).

Odpowiedź: Zamawiający załącza tablice dotyczące warstw bitumicznych (warstwy ścieralnej i warstwa wiążąca) – załącznik nr 1. Dla warstwy ścieralnej należy przyjąć klasę AC11S, dla warstwy wiążącej przyjęto klasę AC16W.

Pytanie nr 4:

Do dokumentacji została dołączona SST dot. oznakowania pionowego, robót tych brak jest
w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać oznakowania pionowego.

Odpowiedź: W ramach zadania nie przewiduje się wykonywania oznakowania pionowego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że pobocza oraz zjazdy należy wykonać z kruszywa pochodzącego
z wykopu zgodnie z zapisami pkt. 7 i 9 opisu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy jezdni i poboczy zjazdów bramowych z kruszywa naturalnego pochodzącego z istniejącej jezdni żwirowej. Nawierzchnie zjazdów bramowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Tablice dot. warstw bitumicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-03-08