Wyjaśnienia treści SIWZ-Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Termin ważności strony 2016-07-11
Untitled

Choroszcz 06.07.2016 r

Or - V. 271.28.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

 1. Zamawiający wymaga by świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień składania ofert. Trzeba zaznaczyć, że świadectwo dopuszczenia jest potrzebne przy wprowadzeniu samochodu do podziału bojowego. Wymaganie go na etapie składania ofert służy jedynie ograniczeniu ilości wykonawców mogących złożyć ważną ofertę. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru faktycznego pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oferta powinna być zgodna z załącznikiem nr 1 do SIWZ - pkt 1.3.

 1. Zamawiający wymaga samochodu wyposażonego w silnik o mocy min. 220 kW.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy min. 210 kW? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tak mała różnica w mocy pojazdu nie wpłynie negatywnie na dynamikę i osiągi podczas użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z silnikiem 210kW. Moc silnika powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1.9, tj. minimum 220kW.

 1. Zamawiający wymaga by po stronie kierowcy i dowódcy znajdowały się elektrycznie regulowane lusterka oraz aby pojazd był wyposażony również w lusterko krawężnikowe
  i dojazdowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w regulowane elektrycznie lusterka główne (wsteczne) po stronie kierowcy i dowódcy, bez elektrycznej regulacji lusterek dodatkowych: krawężnikowego
i dojazdowego.

 1. Zamawiający wymaga aby pojazd był wyposażony w koło zapasowe mocowane
  w samochodzie. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w koło zapasowe, ale bez konieczności stałego przewożenia go na pojeździe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w koło zapasowe, ale bez konieczności stałego przewożenia go na pojeździe.

 1. Zamawiający wymaga by szkielet zabudowy był wykonany z profili stalowych nierdzewnych, a poszycia zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową wykonaną z profili nierdzewnych aluminiowych z poszyciami aluminiowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową wykonaną z profili nierdzewnych aluminiowych z poszyciami aluminiowymi.

 1. Zamawiający wymaga by urządzenie akustyczne umożliwiało podawanie komunikatów słownych w tym za pomocą radiotelefonu.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że funkcja nadawania komunikatów słownych realizowana jest poprzez pilota służącego jednocześnie do sterowania generatorem dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych oraz sygnalizacją świetlną. Radiotelefon przewoźny nie posiada funkcji służącej do nadawania komunikatów słownych poprzez generator dźwiękowy, a służy jedynie do komunikacji w ramach sieci cyfrowej lub analogowej.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, w którym nadawanie komunikatów słownych będzie realizowane za pomocą pilota służącego jednocześnie do sterowania generatorem dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych oraz sygnalizacją świetlną, nie zaś z pomocą radiotelefonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, w którym nadawanie komunikatów słownych będzie realizowane za pomocą pilota służącego jednocześnie do sterowania generatorem dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych oraz sygnalizacją świetlną, nie zaś z pomocą radiotelefonu. Ofertę musi być zgodna z pkt 2.4 załącznika nr 1 do SIWZ.

 1. Zamawiający wymaga by schowki były wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie innego rozwiązania mocowania sprzętu ratowniczego zapewniającego właściwą ergonomie i bezpieczeństwo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie innego rozwiązania mocowania sprzętu ratowniczego zapewniającego właściwą ergonomie i bezpieczeństwo.

 1. Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3500 litrów z włazem rewizyjnym szybko otwieranym. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności min. 3000 lit.?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody z włazem rewizyjny
nieszybko otwieranym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności min. 3000 lit. Pojemność zbiornika wody musi być zgodna z pkt 2.18 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza jedynie zbiornik, którego właz rewizyjny nie jest szybko otwierany.

 1. Zamawiający wymaga autopompy dwuzakresowej z stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 2800 l/min. przy ciśnieniu 8 bar dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.

Tak określony wymóg wydaje się zupełnie niemożliwy do logicznego wyjaśnienia i, jak mniemamy, wynika wyłącznie z faktu utrudnienia dostępu do uzyskania zamówienia innym podmiotom. Wedle normy autopompy klasyfikuje się jako A16, A24 lub A32, co w najprostszym tłumaczeniu oznacza nominalną wydajność na poziomie odpowiednio 1600, 2400 lub 3200 l/min, tak więc określenie wymogu na poziomie 2800 i/min wydaje się niczym innym jak celową manipulacją w celu utrudnienia uczciwej konkurencji. O bezsensowności wymogu świadczy również fakt, że Zamawiający wymaga zamontowania działka dachowego DWP 16 oraz jednej linii szybkiego natarcia.

Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowanie autopompy o wydajności wynoszącej odpowiednio 2400 l/min. oraz 400 l/min?

Zwracam uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez Zamawiającego 1 linii szybkiego natarcia i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2.21.

 1. Zamawiający wymaga by w przedziale autopompy były zamontowane włączniki i wyłącznik pojazdu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np, konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuaga nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika z przedziału autopompy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2.30.

 1. Zamawiający wymaga by układ wodno- pianowy był wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3 i 6%, w całym zakresie pracy autopompy.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego zapewniającym uzyskiwanie stężeń min. 3 i 6% w całym zakresie pracy autopompy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego zapewniającym uzyskiwanie stężeń min. 3 i 6% w całym zakresie pracy autopompy, pod warunkiem możliwości również ręcznego dozowania środka pianotwórczego.

 1. Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zawieszenie mechaniczne z resorami parabolicznymi, amortyzatorami teleskopowymi oraz stabilizatorami przechyłów osi przedniej i tylnej.

Czy Zamawiający dopuści zawieszenie z resorami trapezowymi osi tylnej oraz brak stabilizatora przechyłów osi przedniej, co nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo

i komfort jazdy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zawieszenie z resorami trapezowymi osi tylnej, jednak nie dopuszcza braku stabilizatora na osi przedniej.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Jacejko

Wprowadzający: Marzena Jacejko

Data modyfikacji: 2016-07-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-07