Wyjaśnienia treści SIWZ-„Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy ..

Termin ważności strony 2016-06-29
Untitled

Choroszcz 23.06.2016 r

Or - V. 271.27.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

 1. Czy dopuszczają Państwo zmianę umowy w zamówieniu publicznym pn. „PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA OSIEDLU ZIELONA DOLINA W CHOROSZCZY 1 ETAP”, nr. postępowania Or- V.271.27.2016 w szczególności umieszczenie w niej następujących zapisów:

..Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

 1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
  w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ' na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

 2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności
  z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac
  w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

 3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
  do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy
  lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

 4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

 5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, są skutkiem odwołań i zaskarżeń do sądów powszechnych,

 6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania
  do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres zmian postanowień umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w pkt. XVI ust. 3 pkt. 2.

 1. W związku z zapisem PFU (program Funkcjonalno-Użytkowy pkt.3.2, str. 31) mówiącym o konieczności poszerzenia pasa drogowego ulicy Rybackiej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zawraca się
  z zapytaniem, czy Zamawiający, w swoim budżecie posiada środki finansowe przeznaczone na wykup działek pod omawiane poszerzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku poszerzenia pasa drogowego ulicy Rybackiej
w Choroszczy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie będą dokonywane wykupy działek lub ich części niezbędnych do poszerzenia istniejącego pasa drogowego.

Przejęcie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Rybackiej nastąpi zgodnie
z procedurą nabywania nieruchomości pod drogi publiczne o której mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031). Odszkodowania,
o których mowa w art. 12 ust. 4a specustawy drogowej za przejęte nieruchomości leżą
po stronie Zamawiającego.

 1. W związku z niespójnymi zapisami dotyczącymi okresu gwarancji pomiędzy PFU
  a SIWZ (w PFU str. 21 zapisano warunek okresu gwarancji na 5 lat, natomiast w SIWZ
  str. 15 minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy) zwracamy się o ustalenie minimalnego okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania.

 1. W § 9, ust. 1, pkt 3 „Projektu umowy o roboty budowlane” zawarto zapis dotyczący kary umownej w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia z tytułu samego faktu zaistnienia wad lub niezgodności z dokumentacją projektową. Zdaniem Wykonawcy jest to zapis nieuzasadniony i wielce krzywdzący dla Wykonawcy, szczególnie w przypadku realizowania inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj” Dotyczy to zarówno;

 • etapu projektowania, w którym projekt jest efektem wypadkowej wielu składowych
  za które projektant (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności (np. wymagania zawarte
  w PFU, uzgodnienia branżowe, decyzje jednostek zewnętrznych itp.),

 • etapu realizacji, gdy podczas robót Wykonawca napotyka np. warunki odmienne
  od zaprojektowanych,

 • etapu gwarancji, gdzie przy tak niedookreślonym zapisie, każde rozmycie może zostać jako wada.

W związku z powyższym zwracamy się o usunięcie tego zapisu

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 9 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ, poprzez usunięcie zapisu z § 9 ust. 1 pkt. 3.

Jednocześnie Zamawiający zawraca uwagę na fakt, że Wykonawca w ramach zadania
nie tylko sporządzi niezbędną dokumentację projektową i wykona roboty budowlane,
ale m.in. będzie pełnił funkcję nadzoru autorskiego. W związku z tym to Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie niezgodności z dokumentacją projektową.
Tak więc w przypadku napotkania warunków odmiennych od zaprojektowanych
to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek opracowania dokumentacji zamiennej,
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

 1. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie zapisu PFU str. 21 (pkt 2.1) - „Zamawiający stawia warunek, aby wybudowane drogi uzyskały trwałość 10 lat oraz gwarancję na 5 lat.

Odpowiedź:

Za trwałość wybudowanych dróg 10 lat należy rozumieć okres jaki nawierzchnie dróg winna wytrzymać bez ich remontu, natomiast minimalny okres gwarancji został ustalony przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania.

 1. W związku z zapisem SIWZ str. 4 o dopuszczeniu przez Zamawiającego możliwości składania ofert równoważnych, spełniających wymagania i parametry techniczne określone
  w PFU i SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane - Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści ofertę, w której nawierzchnia wszystkich dróg będzie zaprojektowana jako nawierzchnia bitumiczna ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści oferty, w której nawierzchnie jezdni ulic: Narwiańska, Spławikowa, Wędkarska i Wodociągowa będą zaprojektowane jako nawierzchnie bitumiczne.

 1. W związku z zapisem § 7, ust. 1, pkt 1.1.Wykonawca zobowiązuje się przekazać
  do akceptacji Zamawiającemu całość opracowania w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy" - Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie:

1) w jakim czasie Zamawiający dokona sprawdzenia i akceptacji dokumentacji;

2) czy w czasie w/w 6 miesięcy zawarty jest czas na przygotowanie dokumentacji, czy także na uzyskanie Decyzji ZRID i zgłoszenia zamiaru robót budowlanych lub pozwolenia
na budowę.

Odpowiadając na w/w pytanie Zamawiający informuje, że:

 1. dokona sprawdzenia dokumentacji w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej. Zamawiający dokona także w ww. terminie akceptacji przedłożonej dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku jej sprawdzenia nie zostaną ujawnione
  braki wymagające uzupełnienia lub niewłaściwe rozwiązania projektowe wymagające zmiany. W przypadku stwierdzenia braków lub konieczności dokonania zmian rozwiązań projektowych Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia i akceptacji dokumentacji
  w terminie do 14 od daty uzupełnienia dokumentacji lub przedłożenia poprawionej dokumentacji projektowej.

 2. termin „do 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy”, określony w §7 ust.1, pkt 1.1 wzoru umowy, dotyczy terminu przegotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje odwodnienie ul. Rybackiej projektowanymi wpustami ulicznymi do istniejącej kanalizacji deszczowej.
  Czy w ul. Rybackiej od skrzyżowania z ul. Narwiańska do końca planowanego zakresu
  w kierunku S8 istnieje kanalizacja deszczowa? Jeżeli tak to o jakiej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pasie ulicy Rybackiej istnieje kanalizacja deszczowa na całej jej długości. I tak:

 • na odcinku od ul. Żółtkowskiej do wlotu ul. Narwiańskiej - kanał o średnicy Ø400,

 • na odcinku od wlotu ul. Narwiańskiej do S8 - kanał o średnicy Ø300,

przy czym spadek kanalizacji deszczowej jest w kierunku ul. Żółtkowskiej.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-23