Wybór oferty:„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach”

Termin ważności strony 2016-06-05
Untitled
  • Choroszcz 31.05.2016 r

  • Or - V. 271.24.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Usług Technicznych mgr inż. Stanisław Kamiński 25-390 Kielce ul. Dymińska 53. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin płatności faktury.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena -

95 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 5 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

1.

  Biuro Usług Technicznych mgr inż. Stanisław Kamiński

25-390 Kielce ul. Dymińska 53

95 pkt.

5 pkt.

100 pkt.

2.

Pracownia Projektowa KOMI

Sp. z o.o.

15-274 Białystok ul. Waszyngtona 24/197

57,93 pkt.

5 pkt.

62,93 pkt.

3.

PROLUS Projektowanie Dróg i Uzbrojenia terenu

mgr inż. Piotr Łuszyński

16-070 Choroszcz Krupniki 2m

46,81pkt.

5 pkt.

51,81 pkt.

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp złożona oferta Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo 05-230 Kobyłka ul. Przyjacielska 56/2 została odrzucona.

Uzasadnienie:

Zamawiający w załączniku nr 5 (formularz ofertowy) do SIWZ pkt. 3 wymagał aby Wykonawca wskazał termin płatności faktury od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu (minimum 14 dni, maksimum 30 dni) który zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia stanowiło kryterium oceny oferty. Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ terminu płatności faktury co uniemożliwia poddanie jej ocenie i porównania z ofertami pozostałych Wykonawców. Brak terminu płatności w Państwa ofercie nie podlega uzupełnieniu i żądania z strony Zamawiającego złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, iż niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Wskazana wyżej niezgodność treści oferty z treścią SIWZ nie jest omyłką podlegającą poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. W związku z czym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta firmy LandAR ul. Górna Droga 5/4 02-495 Warszawa została złożona po terminie w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwrócił ofertę dla Wykonawcy.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-05-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-31