Wybór oferty-„Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów ...

Termin ważności strony 2016-07-06
Untitled

Choroszcz 04.07.2016 r

Or - V. 271.26.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech, ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin płatności faktury.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena -

95 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 5 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

1.

Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech  

ul. Wysokie 46 18-106 Turośń Kościelna

95 pkt.

5 pkt.

100 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej z ofert i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-04