Wybór oferty:„Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany – etap I”

Termin ważności strony 2016-06-06
Untitled

Choroszcz 01.06.2016 r

Or - V. 271.20.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany - etap I, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 Oddział Drogowy UNIBEP S.A w Łomży 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin gwarancji.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena -

90 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji- 10 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin gwarancji

1.

UNIBEP S.A.

Oddział Drogowy UNIBEP S.A w Łomży 

17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 oddział 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 102

85,07 pkt.

10 pkt.

95,07 pkt.

3.

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

76,96 pkt.

10 pkt.

86,96 pkt.

4.

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s. j.

15-378 Białystok Hryniewicze 66

74,43 pkt.

8,33 pkt.

82,77 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej z ofert i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-06-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-01