Przetarg ustny nieograniczony nieruchomości stanowiących własność Gminy

Termin ważności strony 2016-10-17
Untitled

ZARZĄDZENIE NR 155/2016

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 i § 5 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Choroszcz, wymienione w wykazie nr 1/ 2016 stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Burmistrza Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej um-choroszcz.pbip.pl Urzędu Miejskiego
w Choroszczy.

§ 3

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2016-08-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-08-31