Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy"

Termin ważności strony 2016-09-07
Untitled

Ogłoszenie nr 303017 - 2016 z dnia 2016-08-26 r.

Choroszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 302352-2016
Data: 23/08/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Choroszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00052735100000, ul. ul. Dominikańska  2, 16070   Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.
Adres strony internetowej (url): www.choroszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - roboty pomiarowe, - wycinkę i usunięcie karp drzew, - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu z placu budowy na odległość do 10 km, - rozbiórka ogrodzenia kolidującego z projektowanym parkingiem, - odtworzenie ogrodzenia w projektowanej lokalizacji - ogrodzenie systemowe, - roboty ziemne (wykopy, nasypy z wymianą gruntu, plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów), - zabezpieczenie przewodów energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi o śr. 58mm, - wykonanie podbudowy (korytowanie, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, podbudowa grubości 30cm z kruszywa C50/30), - wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 5 cm - odtworzenie nawierzchni przy krawędzi jezdni na szerokości 0,3m, - roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem skarp mieszanką traw, - ustawienie oporników betonowych 12x25cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej, - ustawienie oznakowania drogowego pionowego.
W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - roboty pomiarowe, - wycinkę i usunięcie karp drzew, - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu z placu budowy na odległość do 10 km, - rozbiórka ogrodzenia kolidującego z projektowanym parkingiem, - odtworzenie ogrodzenia w projektowanej lokalizacji - ogrodzenie systemowe, - roboty ziemne (wykopy, nasypy z wymianą gruntu, plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów), - zabezpieczenie przewodów energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi o śr. 58mm, - wykonanie podbudowy (korytowanie, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, podbudowa grubości 30cm z kruszywa C50/30), - wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 5 cm - odtworzenie nawierzchni przy krawędzi jezdni na szerokości 0,3m, - roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem skarp mieszanką traw, - ustawienie oporników betonowych 12x25cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej, - ustawienie oznakowania drogowego pionowego, - wycinkę 3 drzew oznaczonych nr 2, nr 3 i nr 4 w Decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z.5143.82.2015.MP z dnia 02.02.2016 r - załącznik nr 11 do SIWZ., - nasadzenie zastępczych drzew - 9 klonów zwyczajnych „Globosum” o obwodzie pnia 10 - 12 cm na wysokości 100cm), zgodnie z Decyzjami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: nr Z.5143.81.2015.MP z dnia 15.12.2015r. i nr Z.5143.82.2015.MP z dnia 02.02.2016r - załącznik nr 12 do SIWZ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-08-26