Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci do szkół

Termin ważności strony 2015-08-12
...Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii. Zapewnienie opieki podczas dowozu do w/w szkół.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ w Choroszczy

ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

Ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii. Zapewnienie opieki podczas dowozu do w/w szkół.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 60172000-4

Szacunkowa liczba przejechanych kilometrów: 69 412 (Zadanie Nr 1 – 34 706; Zadanie Nr 2-34 706).

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie zamawiającego codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Winnicki tel. 85 719 31 78, fax. 85 719 31 13 e-mail: oswiata@choroszcz.pl. SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.choroszcz.pl

  1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: tak.
  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
  3. Termin wykonania zamówienia: 01 września 2015 r. – 24 czerwca 2016 r.
  4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

3) posiadają odpowiedni potencjał techniczny (co najmniej 2 autobusy zarejestrowane na minimum 45 osób każdy – na każde zadanie; z pneumatycznie otwieranymi drzwiami – przynajmniej przednimi, wyposażone w wewnętrzne rejestratory video z możliwością nagrywania dźwięku.

Spełnienie powyższych warunków będzie odbywało się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów - określonych w SIWZ (spełnia/nie spełnia).

  1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500 zł (dwa tysiące pięćset zł) na każde zadanie.
  2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

· cena ofertowa brutto - 98%

· czas podstawienia autobusu zastępczego - 2%

8. Oferty należy składać do dnia 12.08.2015 r. do godz. 09.00 w Zespole Obsługi Szkół

w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminem składania ofert.

10. Nie przywiduje się zawarcia umowy ramowej.

11. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  1. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  2. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

(Ogłoszono 04.08.2015 r. w : 1.Biuletyn Zamówień Publicznych 2. www.choroszcz.pl; 3. Tablica ogłoszeń Zespołu Obsługi Szkól w Choroszczy; 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-08-04