Ogłoszenie -Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach

Termin ważności strony 2016-05-23
Untitled

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

0x01 graphic

Choroszcz: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach
Numer ogłoszenia: 123282 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Choroszczy , ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choroszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego i wykonawczych) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski) zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz z pełnieniem bez odrębnego wynagrodzenia nadzoru autorskiego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach zgodnie z zakresem podanym w załączniku nr 1 niniejszej specyfikacji, zwanej dalej SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek przygotować dokumentację budowlaną oraz inne niezbędne dokumenty do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę składa Zamawiający. 3. Zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek przygotować dokumentację opisującą przedmiot zamówienia na roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164) Zamawiający na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę zamierza udzielić zamówienia na roboty budowlane oraz zrealizować inwestycję. 4. Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnień do reprezentowania go w zakresie niezbędnym do przygotowania i uzyskania dokumentacji do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji inwestycji. Termin udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi określi Zamawiający. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy opisanie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymogów obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (w szczególności: art. 29-30). Jeżeli ze względu na specyfikę urządzeń lub materiałów Wykonawca użyje w projekcie znaków towarowych, patentów lub miejsca pochodzenia a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy - lub równoważny-, to zobowiązany jest do szczegółowego opisania zakresu dopuszczalnej równoważności co najmniej do wymagań minimalnych danego produktu, urządzenia, tak aby Zamawiający mógł w przyszłości ocenić oferty równoważne składane na realizację procesu budowlanego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 2.Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed zawarciem umowy o zamówienie zamawiający będzie wymagał złożenia umowy określającej współpracę tych wykonawców na etapie wykonywania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-choroszcz.pbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Choroszcz ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Tel. 85 713 22 00 fax: 85 719 18 39 e- mail: urzad@choroszcz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 13:30, miejsce: Gmina Choroszcz ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz - sekretariat pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-05-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-16