Ogłoszenie -Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy

Termin ważności strony 2016-07-09
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ w Choroszczy

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ w Choroszczy

ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

Ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Szkoła Podstawowa w Kruszewie. Zapewnienie opieki podczas dowozu do w/w szkół.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 60172000-4

Szacunkowa liczba przejechanych kilometrów: 102 223 km (Zadanie Nr 1: 47 483 km;

Zadanie Nr 2: 18 769 km; Zadanie Nr 3: 35 971 km).

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie zamawiającego codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Winnicki tel. 85 719 31 78, fax. 85 719 31 13, e-mail: oswiata@choroszcz.pl. SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.choroszcz.pl

 2. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych - tak.

 3. Termin wykonania zamówienia: 01 września 2016 r. - 30 czerwca 2017 r.

 4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)

  2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)

  3. posiadają odpowiedni potencjał techniczny (co najmniej 2 autobusy zarejestrowane na minimum 45 osób każdy - na każde zadanie; z pneumatycznie otwieranymi drzwiami - przynajmniej przednimi, wyposażone w wewnętrzne rejestratory video z możliwością nagrywania dźwięku.

Spełnienie powyższych warunków będzie odbywało się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów - określonych w SIWZ (spełnia/nie spełnia).

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące zł) na każde zadanie.

 2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • cena ofertowa brutto - 98%

 • czas podstawienia autobusu zastępczego 2%

8. Oferty należy składać do dnia 08.07.2016 r. do godz. 09.00 w Zespole Obsługi Szkół

w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminem składania ofert.

10. Nie przywiduje się zawarcia umowy ramowej.

11. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 1. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 2. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

(Ogłoszono 30.06.2016 r. w : 1.Biuletyn Zamówień Publicznych 2. www.choroszcz.pl; 3. Tablica ogłoszeń Zespołu Obsługi Szkól w Choroszczy; 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz tel. 85 719 31 78, fax. 85 719 31 13, e-mail: oswiata@choroszcz.pl, NIP 966-13-93-834.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Postępowanie prowadzone jest procedurze właściwej dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Wykonawca składając ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz dzieci do szkół:

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, ul. Powstania Styczniowego 26a,

2) Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a,

3) Szkoła Podstawowa w Złotorii, Złotoria 159a,

4) Szkoła Podstawowa w Kruszewie, Kruszewo 62,

5) Zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół.

2. Wykaz miejscowości, z których należy dowieźć i odwieźć dzieci (w nawiasie szacunkowa liczba dzieci):

Zadanie Nr 1: Barszczewo (35), Czaplino (10), Gajowniki (16), Kościuki (15), Kol. Kościuki (2), Krupniki (8), Mińce (4), Ogrodniki (4), Oliszki (9), Zaczerlany (18), Klepacze (6) do Publicznego Gimnazjum w Choroszcz i Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

Zadanie Nr 2: Dzikie i Kolonia Dzikie (13) Jeroniki (12) Łyski (28), Złotoria (29), Złotoria Cegielnia (8), Złotoria Podlesie (8), Żółtki (48), Babino (1) Sienkiewicze (10) Porosły (15), Porosły Kolonia (8) do Publicznego Gimnazjum w Choroszczy, Szkoły Podstawowej w Choroszczy i Złotorii.

Zadanie Nr 3: Konowały (14), Izbiszcze (23), Kruszewo (5), Śliwno (16), Pańki (17), Rogowo (15), Rogówek(4), Rogowo Kolonia (1) do Publicznego Gimnazjum w Choroszczy i Szkoły Podstawowej w Kruszewie.

3. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 60172000-4

4. Rozpoczęcie kursów dowożących dzieci do szkół powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż o 7.00, a dzieci powinne być dowiezione do szkoły nie później niż na godz. 7.50.

5. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej dróg, po których będzie odbywać się dowożenie przed złożeniem oferty.

6.Szacunkowa liczba przejechanych kilometrów: 102 223 km (Zadanie Nr 1: 47 483 km;

Zadanie Nr 2: 18 769 km; Zadanie Nr 3: 35 971 km)

7.Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena usługi powinna uwzględniać cenę jednostkową brutto za przejazd 1 km (jednego kilometra). Cena ofertowa powinna być obliczona jako iloczyn tej ceny jednostkowej i szacunkowej liczby kilometrów w ramach danego zadania.

8.Zamawiający pokrywa koszty przejechanych kilometrów w następujący sposób:

- przy dowożeniu do szkoły - od pierwszego przystanku, na którym wsiadają dzieci,

- przy odwożeniu ze szkoły - do ostatniego przystanku, na którym wysiadają dzieci.

9.Wykonawca pokrywa koszty dojazdu autobusu: przy dowożeniu - do pierwszego przystanku, na którym wsiadają dzieci oraz przy odwożeniu - od ostatniego przystanku na którym wysiadają dzieci.

10.Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym będą prowadzone w PLN.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania - realizacji przedmiotu zamówienia : od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca posiada uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

- Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.).

Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi w zakresie;

- co najmniej 2 zamówienia o podobnej wielkości i złożoności - dowóz dzieci do szkół

(wartość każdego zamówienia min. 100 tys. brutto).

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych usług oraz dołączonego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi z należytą starannością.

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca posiada lub dzierżawi co najmniej 2 autobusy zarejestrowane na minimum 45 osób każdy z pneumatycznie otwieranymi drzwiami - przynajmniej przednimi, wyposażone w wewnętrzne rejestratory video z możliwością nagrywania dźwięku - na każde zadanie.

Ocena spełniania warunku na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów autobusowych oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień na każde zadanie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób dołączonego do oferty.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego dokumentu.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony. Spełnienie powyższych warunków będzie odbywało się na podstawie analizy dołączonych do oferty dokumentów - określonych w pkt VI SIWZ (spełnia/nie spełnia).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wypełniony formularz ofertowy (na załączonym druku - załącznik Nr 3),

2) dowód wniesienia wadium,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),

5) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy

6) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w trybie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

10) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

11) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załączyć dowody rejestracyjne autobusów),

12) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej 2 zamówienia o podobnej wielkości i złożoności - dowóz dzieci do szkół (wartość każdego zamówienia min. 100 tys. brutto),

13) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł)

14) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje odrzucenie oferty w trybie określnym w ustawie.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się.

Porozumiewanie zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie drogą korespondencyjną (pisemną, faksową oraz elektroniczną). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Odpowiedzi na złożone pytania zostaną przesłane pisemnie, faksem lub elektronicznie wszystkim uczestnikom przetargu pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Osobą po stronie zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Andrzej Winnicki - dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz tel. 85 719 31 78; fax. 85 719 31 13, 663 007 488, e-mail: oswiata@choroszcz.pl .

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) na każde zadanie.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z póź. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz na rachunek bankowy 19 1020 1332 0000 1802 0946 6758. W opisie przelewu wymagane jest podanie numeru Zadania, którego dotyczy wadium.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium zamawiający przekaże do banku w ciągu dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy, lecz nie później niż dnia następnego po upływie terminu związania ofertą.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminem składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

Wszystkie strony (kartki) oferty muszą być spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób uniemożliwiający dekompletację, a każda strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

XI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego - Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz woj. podlaskie, do dnia 08.07.2016 r. do godz. 09.00. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować: Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz ”Oferta na dowóz dzieci do szkół”.

Koperta wewnętrzna oprócz jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2016 r. o godzinie 09.05 w siedzibie Zamawiającego - Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 1. cena ofertowa brutto - 98%

 2. czas podstawienia autobusu zastępczego - 2%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie określonego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

P= Pc + Pt

gdzie:

P - łączna ilość punktów

Pc - ilość punktów w kryterium „cena brutto”

Pg - ilość punktów w kryterium „termin podstawienia autobusu zastępczego”

XIII. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:

Kryterium „cena brutto” - waga 98%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena” wg wzoru:

0x01 graphic
pkt, przy czym 1 pkt = 1%

gdzie:

Pc - ilość punktów w kryterium „cena brutto”

Cn - najniższa cena ofertowa brutto

Cb - cena oferty badanej

Kryterium „termin podstawienia autobusu zastępczego” - waga 2 %

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „termin podstawienia autobusu zastępczego”, wg wzoru:

0x01 graphic
pkt, przy czym 1 pkt = 1%

gdzie:

Pt - ilość punktów w kryterium „Termin podstawienia autobusu zastępczego”

Tn - oznacza najkrótszy termin podstawienia autobusu zastępczego zaoferowany

w postępowaniu,

Tb - oznacza czas podstawienia autobusu zastępczego badanej oferty

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinne zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.

W przypadku przyznania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Postanowienia wprowadzone do umowy.

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy jeżeli

konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności;

 1. w przypadku wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron umowy. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań

wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie

mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należyta starannością ogólnie przewidziana

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych,

 1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje odwołanie.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma w takim przypadku art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180 - 198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na jednym formularzu - oferta może dotyczyć jednego, dwóch lub trzech zadań. W formularzu należy zaznaczyć, na które zadanie składana jest oferta częściowa.

XIX. Zamawiający nie przewiduje:

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zawarcia umowy ramowej,

- zamówień uzupełniających,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ

NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ

1. W imieniu Gminy Choroszcz dowożenie uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy zwany dalej „Organizatorem”.

Organizator dowozów, w porozumieniu z dyrektorami szkół, które objęte są dowożeniem określa w planie dowozów trasy przejazdów, przystanki dla autobusu szkolnego i godziny odjazdów. Wszelkie zmiany w planie dowozów Organizator ustala z dyrektorami szkół objętych dowożeniem.

2. Liczbę przejechanych przez Wykonawcę kilometrów w cyklu miesięcznym, potwierdza dyrektor szkoły do której jest realizowane dowożenie.

3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni i w terminie do dnia 10 września każdego roku i przekazuje ją Organizatorowi.

4. W autobusie prowadzony jest dziennik obecności uczniów, w którym codziennie odnotowywany jest fakt przejazdu ucznia.

5. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole.

6. Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.

7. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

a/dopuszcza się możliwość odjazdu do 5 min. przed lub po godzinie wyznaczonej w planie dowozów w zależności od warunków drogowych i atmosferycznych,

b/w przypadku nieprzejezdności dróg spowodowanych m.in. śnieżycami, powodziami, wichurami itp. czas o którym mowa w ppkt. a/, może ulec zwiększeniu.

8. Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez Organizatora miejscu.

9. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

10. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, odpowiada za prowadzenie dziennika obecności uczniów, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego lub przekazania opieki rodzicom.

12. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

13. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:

a/stawić się na przystanku min. 5 minut przed wyznaczonym odjazdem autobusu,

b/ w przypadku niestawienia się uczniów o wyznaczonej godzinie, odpowiedzialność ponoszą rodzice (włącznie z przywiezieniem lub odwiezieniem dziecka z/do szkoły)

c/ dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów,

d/ nie utrudniać pracy kierowcy,

e/zgłaszać opiekunowi wykroczenia i przestępstwa popełnione w czasie podróży autobusem,

f/zgłaszać opiekunowi dowożenia osobiście lub poprzez kolegę (koleżankę) zamiar nieskorzystania z dowożenia z ważnego powodu, np. dodatkowych zajęć w szkole, wcześniejszego powrotu do domu z rodzicami, zamierzonej nieobecności w szkole w następnym dniu itp.

14. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a/ wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

b/ spacerować po autobusie, otwierać okien, wyrzucać przez okno żadnych przedmiotów, zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia autobusu.

c/ zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d/ wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom podróży,

e/ przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek i zapalniczek,

f/ żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

g/ rozmawiać z kierowcą.

Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszającego powyższe ustalenia ponoszą odpowiedzialność ich rodzice.

15. W przypadku, gdy uczeń narusza wymienione wyżej zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna, opiekun informuje o tym nauczyciela dyżurnego, wychowawcę lub dyrektora szkoły. W sytuacji, gdy zachowanie ucznia w autobusie zagraża bezpieczeństwu podróży innych uczniów, opiekun o zaistniałej sytuacji informuje rodziców ucznia, dyrektora szkoły i Organizatora dowożenia. Dyrektor szkoły może w takiej sytuacji okresowo pozbawić ucznia prawa do korzystania z dowożenia szkolnym autobusem, o czym informuje rodziców ucznia i Organizatora dowożenia.

16. Uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach. W przypadku braku miejsc siedzących uczniowie zajmują miejsca stojące tak, aby nie utrudniać wsiadania lub wysiadania innym uczniom.

17. Opiekun autobusu szkolnego odprowadza uczniów dowożonych na plac szkolny i przekazuje opiekunowi wyznaczonemu przez dyrektora szkoły.

18. Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów z terenu placu szkolnego od opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły i wpuszcza ich do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Podczas pobytu na drodze opiekun powinien być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.

19. Do obowiązków opiekuna należy:

a/ Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na środek lokomocji oraz wewnątrz pojazdu. Daje sygnał kierowcy do odjazdu.

b/ Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe (opiekun wsiada ostatni).

c/ Ustalenie sposobu porozumienia się z kierowcą w czasie jazdy.

d/ Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem autobusu.

e/ Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów. Nie dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.

f/ W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.

g/odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się autobusu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz.

h/ Po opuszczeniu autobusu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów przekazuje je dyrektorowi szkoły lub opiekunowi wyznaczonemu przez dyrektora szkoły.

i/ Podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

20. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz wyeliminowania niepoprawnych zachowań.

21. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

22. Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują Organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym.

23. Uczniowie nie wpisani na listę dowożonych lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym nieodpłatnie, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w autobusie. Organizator dowożenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowożenia przez te osoby.

24. Autobusem szkolnym mogą być przewożone dzieci w wieku 3-4 lat wyłącznie pod opieką osób dorosłych, w wypadku posiadania wolnych miejsc w autobusie. Organizator dowożenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowożenia przez te osoby.

25. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą sprawować opiekę nad swoim dzieckiem podczas przejazdu dziecka do szkoły i z powrotem.

26. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:

a/ kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,

b/przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,

c/dbać o sprawność techniczną autobusu szkolnego,

d/włączać światła awaryjne podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania i wysiadania uczniów na przystankach,

e/ współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach,

f/ w razie spóźnienia, awarii lub wypadku kierowca jest zobowiązany niezwłocznie o zdarzeniu powiadomić Organizatora i dyrektora szkoły

27. Dowożeniu podlegają zgodnie z art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) dzieci pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci uczące się w klasach 0-VI - w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz klasach I-III gimnazjum.

28. Parking dla autobusów szkolnych podczas przerwy w dowożeniu znajduje się na wyznaczonym miejscu na posesji Zespołu Szkół w Choroszczy - ul. Powstania Styczniowego 26a.

29. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez dyrektorów szkół uczniom korzystającym z dowozów w terminie do 5 września każdego roku szkolnego oraz rodzicom tych uczniów w terminie do 30 września każdego roku szkolnego.

30. Niniejszy regulamin stanowi integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku ogłaszania postępowania przetargowego przez Organizatora w celu wyłonienia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania z regulaminem kierowców i opiekunów przed dniem rozpoczęciem dowożenia

31. W przypadku realizacji dowożenia autobusem szkolnym będącym w posiadaniu Organizatora, Organizator zapoznaje kierowców i opiekunów z niniejszym regulaminem przed dniem rozpoczęcia dowożenia

32. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

1) podczas trwania dowozów - opiekunowie;

2) w innym czasie - Organizator dowozów lub dyrektor szkoły.

Zatwierdził: Przyjął do wiadomości

Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA - (WZÓR)

Zawarta w dniu ....... pomiędzy Gminą Choroszcz - Zespołem Obsługi Szkół w Choroszczy zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Andrzeja Winnickiego - Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Choroszczy,

a firmą .............zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ............ o następującej treści:

§1.

Na podstawie wyniku przetargu nieograniczonego Nr..... Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Szkoła Podstawowa w Kruszewie, zapewnienie opieki podczas dowozu do w/w szkół” z następujących miejscowości:

Zadanie 1*: Barszczewo, Czaplino, Gajowniki, Kościuki, Kol. Kościuki, Krupniki, Mińce, Ogrodniki, Oliszki, Zaczerlany, Klepacze do Publicznego Gimnazjum w Choroszczy i Szkoły Podstawowej w Choroszczy

Zadanie 2*: Dzikie i Kolonia Dzikie, Jeroniki, Łyski, Złotoria, Złotoria Cegielnia, Złotoria Polesie, Żółtki, Babino, Sienkiewicze, Porosły, Porosły Kolonia do Publicznego Gimnazjum w Choroszczy, Szkoły Podstawowej w Choroszczy i Złotorii.

Zadanie 3*: Konowały, Izbiszcze, Kruszewo, Śliwno, Pańki, Rogowo, Rogówek, Rogowo Majatek do Publicznego Gimnazjum w Choroszczy i Szkoły Podstawowej w Kruszewie.

*niewłaściwe skreślić

§ 2.

 1. Przewóz dzieci (dowiezienie i odwiezienie) dokonywany będzie w ogólnie przyjętych dniach nauki szkolnej. O ewentualnych przerwach lub innych zmianach w zajęciach szkolnych Wykonawca będzie powiadamiany przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 2. Godzina na którą dzieci mają być dowiezione i odwiezione, Wykonawca ustala z Zamawiającym, w porozumieniu z dyrektorami szkół do których ma być realizowany dowóz z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Wykonawca zapewnia, że kursy dowożące dzieci do szkół nie będą się rozpoczynały wcześniej niż o godz. 7.00, a dzieci zostaną dowiezionego szkoły nie później niż na godz. 7.50.

§ 3.

Niniejszą umowę zawiera się na okres od dnia 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

§ 4.

 1. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy w okresach miesięcznych kwotę w wysokości brutto ............. zł wraz z należnym podatkiem VAT za przejechany kilometr z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Zamawiający pokrywa koszty przejechanych kilometrów w następujący sposób: przy dowożeniu do szkoły od pierwszego przystanku, na którym wsiadają dzieci; przy odwożeniu ze szkoły do ostatniego przystanku, na którym wysiadają dzieci.

 3. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu autobusu: przy dowożeniu do pierwszego przystanku, na którym wsiadają dzieci oraz przy odwożeniu od ostatniego przystanku, na którym wysiadają dzieci.

 4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, której załącznikiem będzie potwierdzony przez dyrektorów szkół „Wykaz kilometrów dowozu”.

 5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy w ........................................

§ 5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z dodatkowych usług przewozowych za dodatkowym wynagrodzeniem wg ustalonej stawki za 1 km określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

§ 6.

Wykonawca zapewnia, że posiada uprawnienia do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7.

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

 1. Przy przewozie dzieci opiekę sprawuje opiekun wyznaczony przez Wykonawcę.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz” w zakresie dotyczącym Wykonawcy („Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz” stanowi załącznik Nr 1 do umowy).

§ 9.

Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. Umyślnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień wynikających z przepisów prawa, dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 2. Utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia,

 3. Nie przestrzegania przez Wykonawcę „Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz” w zakresie dotyczącym Wykonawcy.

§ 10.

Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za 2 tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku:

 1. Nie zapewnienia przez Wykonawcę środka transportu o właściwej jakości technicznej,

 2. Dwukrotnego nie dowiezienia dzieci do szkoły lub ze szkoły,

 3. Innych uzasadnionych przypadkach stwarzających zagrożenie wykonania umowy.

§ 11.

1. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego rozwiązanie umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) każdorazowo w następujących przypadkach:

1) nie dowiezienia uczniów z winy Wykonawcy,

2) jeżeli opóźnienie autobusu z winy Wykonawcy wyniesie ponad 45 minut.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdorazowo w przypadku nie zapewnienia obecności opiekuna w autobusie w trakcie każdego kursu dowożenia lub odwożenia dzieci.

4. Zamawiający upoważnia dyrektorów: Zespołu Szkół w Choroszczy, Szkoły Podstawowej Złotorii i Szkoły Podstawowej w Kruszewie lub wyznaczone przez nich osoby do przeprowadzania kontroli w zakresie obecności opiekunów w autobusach oraz punktualności dowozów i odwozów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega prawo zmiany osób wykonujących usługę dowożenia wyznaczonych przez Wykonawcę.

§ 12.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dowiezienie dzieci z przyczyn obiektywnych np. zaśnieżenie dróg, śliskość itp.

§ 13.

W toku realizacji umowy strony będą współdziałać ze sobą - w szczególności będą informować o trudnościach mogących mieć wpływ na rzetelne realizowanie ustaleń niniejszej umowy.

§ 14.

W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 15.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16.

W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd w Białymstoku.

§ 18.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

Załącznik Nr 3 do SIWZ

............................................

pieczęć wykonawcy miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy

ul. Sienkiewicza 29

16-070 Choroszcz

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkoły:

 1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

Zadanie Nr 1*:

Cena jednostkowa za 1 km brutto:

……………………………………………………………………

x 47 483 wozokilometrów;

ŁĄCZNIE:

cena ofertowa (brutto) .................................

Słownie: .......................................................................................................

......................................................................................................................

Zadanie Nr 2*:

Cena jednostkowa za 1 km brutto:

……………………………………………………………………

x 18 769 wozokilometrów

ŁĄCZNIE:

cena ofertowa (brutto) .................................

Słownie: .......................................................................................................

......................................................................................................................

Zadanie Nr 3*:

Cena jednostkowa za 1 km brutto:

……………………………………………………………………

x 35 971 wozokilometrów

ŁĄCZNIE:

cena ofertowa (brutto) .................................

Słownie: .......................................................................................................

......................................................................................................................

2. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie :

od 01 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. W innym przypadku mają zastosowanie przepisy art. 36 ust. 4 ustawy.

6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

7. W przypadku odstąpienia od warunków umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

8. Oferta została złożona:

Zadanie 1: na ............... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr ..........

Zadanie 2: na ............... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr ..........

Zadanie 3: na ............... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr ..........

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: **

 1. ........................................................................................................

 2. ........................................................................................................

 3. ........................................................................................................

 4. ........................................................................................................

 5. ........................................................................................................

 6. ........................................................................................................

 7. ........................................................................................................

 8. ........................................................................................................

 9. ........................................................................................................

 10. ...................................................................................................

 11. ...................................................................................................

 12. ...................................................................................................

 13. ...................................................................................................

 14. ...................................................................................................

 15. ...................................................................................................

 16. ...................................................................................................

 17. ...................................................................................................

 18. ...................................................................................................

Podpisano:

............................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

* Wykonawca wypełnia tylko zadanie, na które składa ofertę. Pozostałe należy przekreślić.

** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie to musza być one poświadczone za zgodność z oryginałem

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-30