Ogłoszenie - Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów ...

Termin ważności strony 2016-06-23
Untitled

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

0x01 graphic

Choroszcz: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz
Numer ogłoszenia: 89699 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Choroszczy , ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choroszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych należących do Gminy Choroszcz oraz oświetlenia o którym mowa w art. 18 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.,). b) W przypadku konserwacji urządzeń zainstalowanych na konstrukcjach PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania Instrukcji współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego. c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia należytej eksploatacji urządzeń oświetleniowych. d) Zamawiający przewiduje do konserwacji 1695 opraw w całej gminie Choroszcz w tym: na terenach wiejskich - 1054 szt., w mieście Choroszcz - 584 szt. e) Zamówienie obejmuje zakres obowiązków Wykonawcy wyszczególniony w Załączniku Nr 8 do ww specyfikacji. Czynności wchodzące w zakres konserwacji oświetlenia wyszczególniony został w Załączniku Nr 8 do SIWZ. Wartość zadań realizowanych w ramach zamówienia nie może przekroczyć łącznie kwoty zł brutto (słownie). W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć tę kwotę - nie więcej jednak niż o 50 % (zamówienie uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego). Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć tę kwotę - nie więcej jednak niż o 50 % (zamówienie uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie usługi polegające na konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów o łącznej wartości tych usług min. 40 000 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których główne usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. - co najmniej jednym podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem (PPN), zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wykształcenia i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zamówienia, przedstawi zakres wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: i) co najmniej 2 elektromonterami posiadającymi; - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego - uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1 kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN ii) co najmniej 1 operatorem sprzętu (podnośnika koszowego) posiadającym uprawnienia do jego obsługi wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakresie wymaganych uprawnień, Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia. 3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 przez pełnomocnika 5. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizacje części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoduje, iż Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca). 6. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 5. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 przez pełnomocnika 6. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizacje części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoduje, iż Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca). 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-choroszcz.pbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Choroszcz ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Tel. 85 713 22 00 fax: 85 719 18 39 e- mail: urzad@choroszcz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 11:30, miejsce: Gmina Choroszcz ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-16