Informacja o wyborze oferty na zadanie...

Termin ważności strony 2016-01-09
„Wykonanie robót sprzętowo - transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz”,

Choroszcz 07.01.2016 r.

Or – V. 271.42.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie robót sprzętowo - transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy 16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin płatności faktury.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

98 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 2 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy

16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22

98 pkt.

2 pkt.

100 pkt.

Urząd Miejski w Choroszczy zawrze umowę z Wykonawcą na mocy art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a), przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-01-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-07