INFORMACJA - Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz – etap nr 2

Termin ważności strony 2016-10-10
Untitled
  • Choroszcz 05.10.2016 r

  • Or - V.271.35.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz - etap nr 2, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożył Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin gwarancji.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena -

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin gwarancji- 40 pkt

łączna ilość punktów w kryterium cena+ termin gwarancji

1.

Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech 

ul. Wysokie 46 18-106 Turośń Kościelna

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

BORTECH Piotr Borowski

Igryły 20 16-100 Sokółka

52,87 pkt.

40 pkt.

92,87 pkt.

3.

QELE INVESTUM Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 5 N/9 10-457 Olsztyn

52,40 pkt.

40 pkt.

92,40 pkt.

4.

Konsorcjum firm: I. N. S. Spółka z o. o. (lider konsorcjum) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo „MADO” Andrzej Mróz

ul. Żurawia 71 lok. 2.10
15-540 Białystok i ul. Leśna 3 08 -330 Kosów Lacki

26,80 pkt.

40 pkt.

66,80 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-10-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-10-05