Dowóz dzieci do szkół oraz zapewnienie opieki podczas dowozu

Termin ważności strony 2013-07-30
Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii. Zapewnienie opieki podczas dowozu do w/w szkół.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ w Choroszczy

ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

Ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy,Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii. Zapewnienie opieki podczas dowozu do w/w szkół.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 60172000-4

Szacunkowa liczba przejechanych kilometrów — 64 627 km.

  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie zamawiającego codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Winnicki tel. 85 719 31 78, e-mail:oswiata@choroszcz.pl. SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.choroszcz.pl
  2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Termin wykonania zamówienia: 01 września 2013 r. — 30 czerwca 2014 r.
  4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)

3) są w stanie zapewnić właściwą opiekę podczas dowozu.

4) są w stanie zapewnić rozpoczęcie kursów dowożących dzieci do szkół nie wcześniej niż o 7.00, a dowieźć do szkoły nie później niż na godz. 7.50.

5) posiadają odpowiedni potencjał techniczny (co najmniej 4 autobusy zarejestrowane na minimum 40 osób każdy)

Spełnienie powyższych warunków będzie odbywało się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów - określonych w SIWZ (spełnia/nie spełnia).

  1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000zł (pięć tysięcy zł).
  2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

· cena ofertowa - 100%

8. Oferty należy składać do dnia 30.07.2013 r. do godz. 09.00w Zespole Obsługi Szkół

w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminem składania ofert.

10. Nie przywiduje się zawarcia umowy ramowej.

11. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  1. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2013-07-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-07-22