Zadania i kompetencje Burmistrza

ZAŁĄCZNIK

Zadania i kompetencje Burmistrza Choroszczy

1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,

 1. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

 2. wykonywanie uchwał Rady,

 3. wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystania środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej,

 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,

 5. zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości kwoty ustalonej przez Radę,

 6. rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,

 7. powoływanie komisji przetargowej, dokonującej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne,

 8. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 9. udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,

 10. określanie zakresu spraw, które Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi, do wykonania w jego imieniu,

 11. wykonywanie zadań z zakresu administracji samorządowej i rządowej, wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę, o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego organu Gminy,

 12. nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu,

 13. powoływanie oraz odwoływanie swojego zastępcy,

 14. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

 15. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych jeżeli w innym sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,

 16. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 17. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,

 18. wydawanie - w przypadkach nie cierpiących zwłoki - przepisów porządkowych , w formie zarządzenia,

 19. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

 20. wyrażanie zgody radzie gminy na wprowadzanie w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów,

 21. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy,

 22. emitowanie papierów wartościowych , w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

 23. dokonywanie wydatków budżetowych,

 24. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,

 25. dysponowanie rezerwami budżetu gminy,

 26. blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,

 27. oraz innych spraw wynikających z innych ustawowych zadań i kompetencji.

1

1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-06-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-06-14