Wprowadzenie zmian w Statucie gminy Choroszcz

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. POdl. Nr 83, poz. 1049 z 13.04.2005 r.

UCHWAŁA NR XVII/171/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/86/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 1, poz. 8) po § 17 dodaje się § 17 a w brzmieniu:

„§ 17 a. 1. W sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują obywateli w każdą środę, jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy w następnym dniu roboczym w godzinach 7.30 do 11.30.

2. Informację o przyjęciach wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w widocznym miejscu w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych poza budynkiem Urzędu.

3. Skargi i wnioski, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest Rada Miejska rejestruje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski wraz z dokumentacją z ich rozpatrzenia i załatwienia przechowuje się
w przedmiotowych teczkach aktowych, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

4. Przewodniczący Rady przekazuje otrzymaną skargę właściwej Komisji Rady Miejskiej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. W przypadku uzasadnionego nie załatwienia skargi w ustawowym terminie, Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego na zasadzie art. 36 Kodeksu postępowania administra-cyjnego o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia skargi.

6. Komisja, o której mowa w ust. 4 może przeprowadzić kontrolę, przesłuchać osoby lub zorganizować wyjazdowe posiedzenie do badania skarg zbiorowych
z udziałem zainteresowanych.

7. Komisja stanowisko swoje wyraża w formie opinii. Po sporządzeniu opinii przez Komisję Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skargi.

8. Czynności podejmowane w celu zbadania spraw podnoszonych w skardze oraz kolegialne rozstrzygnięcie Rady w sprawie załatwienia skargi dokumentowane są zapisami w protokóle sesji i podjętymi uchwałami. O sposobie załatwienia skargi przez Radę zawiadamia się skarżącego i zainteresowanych. Odpowiedź na skargę, rozpatrzoną przez Radę, podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady
— przekazuje się Przewodniczącemu Rady. Wnioski takie podlegają rejestracji
i przechowywaniu na zasadach określonych dla skarg. Przewodniczący Rady może skierować wniosek do zaopiniowania przez właściwą komisję Rady lub Burmistrza.

10. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady. W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie — Przewodniczący Rady zawiadamia wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku na zasadzie
art. 245 Kodeksu postępowania administracyjnego

11. Do udokumentowania rozpatrywania i załatwienia wniosku stosuje się postanowieniaust.8.

12. O sposobie załatwienia wniosku przez Radę — Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, zawiadamia wnioskodawcę na piśmie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-09-11