Regulamin Organizacyjny Urzędu - obowiązujący od 01.05.2016 r. do 01.04.2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr ………/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 134/2016

Burmistrza Choroszczy

z dnia 13 kwietnia 2016 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Choroszczy.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 54/2011 z 18.07.2011 r., Nr 327/2014 z 22.10.2014 r., Nr 37/2015 z 02.04.2015 r., Nr 58/2015 z 09.06.2015 r. oraz 70/2015 z 30.06.2015r w sprawie nadania oraz zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2016 roku.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

załącznik do zarządzenia Nr 134/2016

Burmistrza Choroszczy

z dnia 13.04.2016r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY

§ 1

Urząd Miejski, zwany dalej Urzędem, realizuje zadania:

1) własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, innych ustaw oraz Statutu Gminy Choroszcz,

2) zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

Siedzibą Urzędu jest miasto Choroszcz.

§ 3

1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.

2. Zadania Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza ustalane są odrębnymi zarządzeniami.

§ 4

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Referat Organizacyjny;

 2. Referat Finansowy;

 3. Referat Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

 4. Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

 5. Urząd Stanu Cywilnego;

 6. Referat Spraw Obywatelskich;

 7. Sekcja Obsługi;

 8. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

 9. Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

 10. Doradcy i Asystenci.

§ 5

Komórki organizacyjne wymienione w § 4 otrzymują następujące symbole:

 1. W Referacie Organizacyjnym:

1) Or-I - w sprawach organizacyjnych, kontroli i kadr;

2) Or-II - w sprawach gospodarczych;

3) Or-III - w sprawach oświaty, kultury i sportu;

4) Or-IV - w sprawach obsługi prawnej;

5) Or-V - w sprawach zamówień publicznych;

6) Or-VI - w sprawach obronnych, reagowania kryzysowego, obrony cywilnej,

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa

i porządku publicznego;

7) Or-VII - w sprawach wyborczych oraz związanych z Radą Miejską i informacją

publiczną;

8) Or-VIII - w sprawach współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji i petycji;

9) Or-IX - w sprawach ochrony informacji niejawnych;

10) Or-X - w sprawach obsługi informatycznej.

 1. W Referacie Finansowym:

1) FN-I - w sprawach płac;

2) FN-II - w sprawach finansowych;

3) FN-III - w sprawach obsługi księgowej;

4) FN-IV - w sprawach księgowości i egzekucji podatkowej;

5) FN-V - w sprawach wymiaru podatków;

6) FN-VI - w sprawach księgowości i egzekucji opłat z tytułu gospodarki odpadami.

 1. W Referacie Budownictwa i Gospodarki Lokalowej:

1) BA-I - w sprawach budownictwa;

2) BA-II - w sprawach inwestycji drogowych;

3) BA-III - w sprawach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;

4) BA-IV - w sprawach utrzymania dróg oraz komunikacji;

5) BA-V - w sprawach uzgodnień w zakresie dróg publicznych;

6) BA-VI - w sprawach uzgodnień w zakresie dróg wewnętrznych;

7) BA- VII - w sprawach oświetlenia, energetyki i komunikacji;

8) BA-VIII - monitorowanie i wnioskowanie o środki zewnętrzne;

9) BA- IX - w sprawach działalności gospodarczej.

 1. W Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej:

1) G-I - w sprawach geodezji i gospodarki gruntami;

2) G-II - w sprawach rolnictwa;

3) G-III - w sprawach gospodarki przestrzennej;

4) G-IV- w sprawach utrzymania czystości i porządku;

5) G-V - w sprawach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) G-VI - w sprawach ochrony zwierząt.

5. W Urzędzie Stanu Cywilnego:

1) USC-I - w sprawach rejestracji stanu cywilnego.

6. W Referacie Spraw Obywatelskich:

1) SO-I - w sprawach obywatelskich;

2) SO-II - w sprawach wojskowych;

3) SO-III - w sprawach imprez masowych;

4) SO-IV - w sprawach handlu.

7. W Sekcji Obsługi

1) OT-I - w sprawach obsługi technicznej.

8. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

1) PU-I - w sprawach problemów alkoholowych;

2) PU-II - w sprawach problemów narkomanii;

3) PU-III - w sprawach z zakresu ochrony zdrowia.

9. Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

1) ABI-I - w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.

10. Doradcy i Asystenci:

1) DA-I - w sprawach z zakresu współpracy z mediami oraz promocji.

§ 6

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Zastępca Burmistrza;

2) Sekretarz Gminy;

3) Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego;

4) Główny Księgowy pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu

Finansowego;

5) Kierownik Referatu Organizacyjnego;

6) Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego;

7) Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

8) Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

9) Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

10) Zastępca Kierownika Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

11) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika

Referatu Spraw Obywatelskich;

 1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję

Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich;

13) Kierownik Sekcji Obsługi;

14) Zastępca Kierownika Sekcji Obsługi.

§ 7

Referaty i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

§ 8

Do wspólnych zadań referatów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

 2. Rozpatrywanie i realizacja wniosków składanych przez Komisje Rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych;

 3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy;

 4. Udzielanie pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców;

 5. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;

 6. Wnioskowanie i opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych oraz udział w pracach Komisji Przetargowej;

 7. Przygotowywanie okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby Rady Miejskiej, jej organów oraz budżetu;

 8. Rozpatrywanie skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania;

 9. Przygotowywanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy;

 10. Przygotowywanie informacji publicznej oraz informacji niezbędnych do rozpatrywania petycji.

§ 9

1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;

2) zapewnienie właściwej organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji;

3) obsługa sekretariatu Burmistrza i Biura Podawczego;

4) prowadzenie spraw dotyczących BHP pracowników;

5) rozliczeń kart drogowych kierowców Urzędu Miejskiego i OSP;

6) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu i jednostek podległych oraz księgi rozchodów paliw OSP;

7) zakup materiałów i sprzętu biurowego;

8) wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik biurowych do pracy Urzędu

oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;

9) prowadzenie archiwum zakładowego;

10) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego aktów prawa miejscowego i innych dokumentów stosownie do obowiązujących przepisów;

11) prowadzenie BIP, udostępnianie informacji publicznej oraz rozpatrywanie petycji;

12) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;

13) prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi;

14) planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej Urzędu;

15) wykonywanie kontroli w stosunku do innych jednostek organizacyjnych Urzędu;

16) koordynowanie realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli;

17) gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych;

18) organizowanie i prowadzenie ocen okresowych pracowników;

19) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia kadr Urzędu;

20) kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;

21) współpraca z organami policji państwowej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa

i porządku publicznego;

22) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową;

23) prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej i jej Komisji, jednostek

pomocniczych, stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina;

24) zapewnienie warunków pracy radnym i Radzie Miejskiej oraz jej organom;

25) wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami oraz konsultacjami

społecznymi;

26) nadzorowanie realizacji wniosków zgłoszonych przez komisje Rady

oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych;

27) koordynowanie przygotowania informacji, analiz i projektów niezbędnych

dla realizacji zadań przez Radę i jej organy;

28) prowadzenie spraw związanych z wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy” oraz stypendiów i wyróżnień sportowych;

29) nadzorowanie i koordynowanie działalności przedszkoli i szkół;

30) nadzorowanie i programowanie działalności placówek upowszechniania kultury

i instytucji artystycznych, nadzorowanie przygotowania i przebiegu imprez

kulturalnych;

31) programowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku;

32) promocja walorów przyrodniczych, wartości kulturowych i produktów regionalnych;

33) promocja osiągnięć społeczno - gospodarczych gminy, w tym udział w rankingach i konkursach;

34) zapewnienie strażom pożarnym pomieszczeń, a także wyposażenia w sprzęt,

w tym m. innymi środki alarmowania i łączności, odzież specjalną

i umundurowanie oraz środki transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń;

35) prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi członków Ochotniczych

Straży Pożarnych;

36) planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, reagowania kryzysowego

i ochrony przeciwpowodziowej;

37) planowanie i organizowanie szkoleń oraz wykonywania zadań obronnych;

38) organizacja akcji kurierskiej;

39) organizacja stałego dyżuru Burmistrza Choroszczy;

40) nadzór Burmistrza nad realizacją zadań obronnych w jednostkach podległych

i nadzorowanych;

41) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

42) zapewnienie obsługi prawnej;

43) utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu Miejskiego.

2. Do zadań Referatu Finansowego należy:

 1. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi;

 2. koordynowanie prac i przygotowanie projektu budżetu Gminy;

 3. analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;

 4. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej, w tym jednostek pomocniczych;

 5. wymiar podatków i opłat lokalnych w tym oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie;

 6. nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych podległych Gminie;

 7. współpraca z izbami obrachunkowymi, izbami i urzędami skarbowymi oraz z ZUS;

 8. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o zaleganiu w opłatach podatkowych podatnikom gminy Choroszcz;

 9. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i pracowników MGOPS;

 10. egzekucja należności pieniężnych;

 11. dokonywanie okresowych analiz i ocen prognoz realizacji budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej;

 12. opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza w sprawach finansowo-budżetowych oraz ich wykonywanie w tym zakresie;

 13. opracowywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej, nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;

 14. prowadzenie postępowania - łącznie z kontrolą terenową - oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:

 1. wymiaru zobowiązań pieniężnych osobom fizycznym i prawnym, stosownie do obowiązujących przepisów,

 2. ulg, umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty wymierzonych zobowiązań pieniężnych;

 1. analiza realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad rytmicznym wpływem dochodów w tym między innymi poprzez organizowanie i nadzorowanie inkasa, rozliczanie sołtysów oraz prowadzenie egzekucji w zakresie uprawnień przyznanych Burmistrzowi;

 2. rozliczanie podatku VAT na podstawie otrzymanych faktur i przekazywanie go do Urzędu Skarbowego;

 3. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, ich korekta i sprawozdawczość;

 4. oskarbowanie weksli i ewidencja księgowa opłaty skarbowej oraz jej zwrot;

 5. sporządzanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków;

 6. składanie wniosków o refundację poniesionych ulg ustawowych;

 7. naliczanie i składanie deklaracji do PFRON;

 8. wydawanie decyzji i zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa;

 9. prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

 10. prowadzenie rozliczeń z ZUS w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

3. Do zadań Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej należy:

 1. prowadzenie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją;

 2. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej;

 3. przygotowywanie i podpisywanie oświadczeń o posiadanym przez Gminę Choroszcz prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na podstawie uzyskiwanych zgód od osób fizycznych i prawnych;

 4. prowadzenie spraw w zakresie telekomunikacji (w tym internetu), oświetlenia ulicznego, zaopatrzenia w energię oraz transportu zbiorowego;

 5. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych i drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy, a także drogami przejętymi w drodze porozumień;

 6. prowadzenie spraw związanych z budową i utrzymaniem dróg, mostów, przepustów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją;

 7. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

 9. gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy (najem, dzierżawa, czynsze);

 10. dokonywanie przeglądów obiektów komunalnych;

 11. prowadzenie spraw z zakresu ustalania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

 12. wyposażenie obiektów komunalnych oraz rozliczenie mediów;

 13. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach i gruntach komunalnych;

 14. prowadzenie spraw z zakresu budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.

4. Do zadań Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów oraz ustalanie numerów porządkowych budynków;

 2. tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

 3. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości;

 4. przygotowywanie i podpisywanie oświadczeń o posiadanym przez Gminę Choroszcz prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w zakresie nieruchomości gminnych.

 5. ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego;

 6. prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;

 7. zbywanie oraz przekazywanie nieruchomości komunalnych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, użyczenie oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między jednostkami;

 8. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie i dzierżawę nieruchomości;

 9. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;

 10. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa;

 11. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;

 12. wykonywanie zadań dotyczących gospodarki leśnej, łowieckiej i rybackiej;

 13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej;

 14. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami;

 15. współpraca z Gminną Spółką Wodną;

 16. nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej;

 17. prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na wycięcie drzew (poza parkami i lasami);

 18. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt;

 19. współpraca z organizacjami rolniczymi w tym z Podlaską Izbą Rolniczą;

 20. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:

 1. przedkładanie projektów planów i studiów do zatwierdzenia Radzie,

 2. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 3. opiniowanie spraw w zakresie ich zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego;

 1. sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

 2. prowadzanie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

5. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;

 2. prowadzenie akt zbiorowych oraz nanoszenie wzmianek do aktów;

 3. wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z aktów stanu cywilnego;

 4. przyjmowanie oświadczeń o:

 1. nazwiskach małżonków po zawarciu związku małżeńskiego,

 2. wstąpieniu w związek małżeński,

 3. uznaniu ojcostwa,

 4. nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

 5. zmianie imienia dziecka,

 6. powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,

 7. ostatniej woli spadkodawcy;

 1. prowadzenie spraw w zakresie:

 1. odtwarzania, ustalania i uzupełniania treści akt stanu cywilnego,

 2. transkrypcja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,

 3. zmiany imienia lub nazwiska;

 1. wydawanie zaświadczeń do zawierania małżeństw wyznaniowych w kościołach i związkach wyznaniowych oraz o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;

 2. występowanie z wnioskiem o uhonorowanie medalem za długoletnie pożycie

małżeńskie;

 1. prowadzenie archiwum USC.

6.Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych;

 2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

 3. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o cudzoziemcach i ustawy o repatriacji;

 4. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;

 5. prowadzenie spraw związanych z poborem;

 6. prowadzenie rejestru wyborców;

 7. prowadzenie archiwum dowodów osobistych;

 8. prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

7. Do zadań Sekcji Obsługi należy:

 1. organizowanie, wykonywanie i rozliczanie robót budowlanych, remontów i modernizacji obiektów komunalnych;

 2. prowadzenie gospodarki materiałowej w oparciu o obowiązujące przepisy;

 3. dysponowanie samochodami, sprzętem oraz maszynami będącymi na stanie Urzędu;

 4. utrzymywanie czystości ulic, placów i przystanków na terenie miasta i gminy Choroszcz;

 5. utrzymywanie zieleni miejskiej.

8. Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

należy:

1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a w szczególności:

 1. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie,

 2. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym organizowanie i prowadzanie dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć sportowych,

 3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień,

 4. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

 5. bieżącej koordynacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców.

9. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ochrony danych

osobowych, w szczególności kontrola zabezpieczeń fizycznych systemów

informatycznych;

2) dbanie o przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz

postanowień dokumentacji administratora;

3) prowadzenie i wnioskowanie o aktualizację dokumentacji ochrony danych

osobowych oraz opracowywanie sprawozdań;

4) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

z przepisami o ochronie danych osobowych;

 1. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.

10. Zadania Doradców i Asystentów ustalane są odrębnie przez Burmistrza.

§ 10

 1. Porządek wewnętrzny Urzędu określa Regulamin Pracy ustalony przez Burmistrza.

 2. Zakres upoważnień kierowników referatów i pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, określa Burmistrz.

§ 11

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Burmistrz sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

 1. Miejsko — Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy;

 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy;

 3. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy;

 4. Zespół Szkół w Choroszczy;

 5. Szkoła Podstawowa w Kruszewie;

 6. Szkoła Podstawowa w Złotorii;

 7. Zespół Obsługi Szkół;

 8. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.

§ 12

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się w trybie i na zasadach określonych do jego nadania.

1

1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-03-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-04-29