Wyniki konkursru ofert

Termin ważności strony 2016-05-16
na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.
Untitled

OGŁOSZENIE

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

W związku z przeprowadzeniem konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego dnia 15.03.2016 r. wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 133/2016 Burmistrza Choroszczy z dnia 08.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 201r. dokonała oceny formalnej nadesłanych ofert pod kątem tego, czy:

 1. oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,

 2. złożona terminowo,

 3. złożona na właściwym druku,

 4. jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,

 5. podpisana przez osoby umocowane prawnie zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego rejestru,

 6. został zapewniony udział własny oferenta w postaci min. 15% wkładu własnego.

oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

   1. zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,

   2. stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot,

   3. spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem,

   4. zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność, liczba beneficjentów, współpraca z lokalnymi podmiotami, promocja gminy

   5. wpływ zadania na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gminie Choroszcz,

   6. koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,

   7. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

   8. dotychczasowa współpraca z administracją publiczną (ewentualna współpraca administracji przy realizacji danego zadania).

Spośród złożonych ofert pozytywnie rozpatrzono nw.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1

Stowarzyszenie Gospodyń Domowych KUMOSZKI

Festyn Rodzinny

3650,00

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku

„Kulturalni” Seniorzy

4350,00

3

Fundacja Aktywizacja

Ostatnie spichlerze i dwór na Podlasiu

2000,00

Razem:

10 000,00 

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-04-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-04-14