Wynik konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki...

Termin ważności strony 2015-07-03

OGŁOSZENIE

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

W związku z prowadzeniem I etapu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 21.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Choroszcz w 2015 r. dokonała oceny formalnej nadesłanych ofert pod kątem tego, czy:

a) oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,

b) złożona terminowo,

c) złożona na właściwym druku,

d) jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,

e) podpisana przez osoby umocowane prawnie zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego rejestru,

f) został zapewniony udział własny oferenta w postaci min. 15% wkładu własnego.

oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

1. zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert; stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot, spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność, liczba beneficjentów, współpraca z lokalnymi podmiotami, wpływ zadania na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Choroszcz

2. koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania

3. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego

4. dotychczasową współpracę z administracją publiczną - ewentualna współpraca administracji przy realizacji danego zadania

Spośród złożonych ofert pozytywnie rozpatrzono nw.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

„Uroczyste Obchody 18-lecia powstania oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy”

2000,00

2

Stowarzyszenie Gospodyń Domowych Kumoszki

„Festyn Rodzinny”

3000,00

Razem:

5000,00 zł

Jednocześnie przypominam o drugim terminie naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r., który trwa od 15 czerwca do 7 lipca 2015 r.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-02