Wynik konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Termin ważności strony 2015-07-03

OGŁOSZENIE

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.

W związku z prowadzeniem I etapu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 r. wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania ze Stowarzyszenia „LAMBADA CHOROSZCZ”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 21.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Choroszcz w 2015 r. dokonała oceny formalnej nadesłanej oferty pod kątem tego, czy:

1. oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,

2. złożona terminowo,

3. złożona na właściwym druku,

4. jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,

5. podpisana przez osoby umocowane prawnie zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego rejestru,

6. został zapewniony udział własny oferenta w postaci min. 15% wkładu własnego.

oraz oceny merytorycznej biorąc pod uwagę:

1. zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert; stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot, spójność opisu działań przedstawionych w ofercie z harmonogramem, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność, liczba beneficjentów, współpraca z lokalnymi podmiotami, wpływ zadania na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Choroszcz

2. koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania

3. posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego

4. dotychczasową współpracę z administracją publiczną - ewentualna współpraca administracji przy realizacji danego zadania

Oferta Stowarzyszenia „LAMBADA CHOROSZCZ” na realizację zadania pn. „LAMBADA 2015” została rozpatrzona pozytywnie. Na realizację zadania przyznano 6077,50 zł.

Jednocześnie przypominam o drugim terminie naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 r., który trwa od 10 sierpnia do 1 września 2015 r.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-02