Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie:

Termin ważności strony 2016-01-21
Organizowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjna, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna - na terenie miasta i gminy Choroszcz na okres od 01 luty 2016r do 31 lipca 2016 roku.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Choroszcz z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

  1. RODZAJ ZADANIA

Organizowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjna, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna - na terenie miasta i gminy Choroszcz na okres od 01 luty 2016r do 31 lipca 2016 roku.

Sposób działania — organizowanie usług socjalnych ludziom najstarszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym na obszarze gminy Choroszcz

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH

NA REALIZACJĘ ZADANIA

15. tys. zł (słownie zł: piętnaście tysięcy)

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, KRYTERIA WYBORU OFERT

3.1. Na podst. art. 3 ustawy organizacje zajmujące się działalnością pożytku publicznego mogące ubiegać się o dotacje:

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- spółdzielnie socjalne

3.2. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji określa projekt umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia

3.3. Oferty będą oceniane w dwu etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

I etap oceny — zgodność oferty z wymogami formalnymi dokonana na podst.

karty oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert - załącznik nr A

II etap oceny — ocena merytoryczna dokonana na podst.

karty oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert zał. nr B

3.4. Ocena ofert:

1) Członkowie Komisji Konkursowej będą indywidualnie dokonywali oceny ofert wg. karty oceny A i B

2) Ocena końcowa oferty to pozytywna poprawność złożenia oferty- zał. A oraz największa ilość punktów — zał. B

3) Burmistrz Choroszczy dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę ilość punktów

4) Burmistrz Choroszczy zastrzega możliwość przyznania Oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, a Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji.

5) Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do dnia 02 lutego 2016r.

6) Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji zostanie podany do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

5. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFER

5.1.Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2016r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

5.2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Choroszcz” Organizowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjna, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz ich aktywizacja społeczna”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

5.3. Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, www.choroszcz.pl

5.4. Oferta musi być sporządzona również w formie elektronicznej i złożona na nośniku danych elektronicznych — tj. dyskietka lub płyta CD, a jej wydruk musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i dołączony w jednym egzemplarzu.

5.5. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5.6. W roku 2015 gmina realizowała zadania wskazane w pkt. 1 za pośrednictwem organizacji pozarządowych przeznaczając kwotę 30. 000 zł. dotacji na realizacje zadania.

Informacji w sprawie konkursu udziela kier. MGOPS Jolanta Andruszkiewicz tel. 85 7 13 22 26

Choroszcz, 2015.12.31

W załączeniu :

-formularz oferty - zł. Nr 1

-projekt umowy — zał. Nr 2

-sprawozdanie końcowe- zał. Nr 3

- karta oceny zał. A i B

Zał. Nr 1

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ

administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..................................................................

(rodzaj zadania publicznego2))

..................................................................

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od.............. do...............

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ .......................................................

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1), 3)

1) nazwa: ..............................................................................................................................................................

2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna...........................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

..........................................................................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ...........................................................................................................

5) nr NIP: ................................................................ nr REGON: ..........................................................................

6) adres:

miejscowość: .............................................................. ul.: ...............................................................................

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ......................................................................................................

gmina: ...................................................................... powiat:8) .........................................................................

województwo: ...................................................................................................................................................

kod pocztowy: ......................... poczta: ............................................................................................................

7) tel.: ............................................................................. faks: .............................................................................

e-mail: ................................................................ http:// ....................................................................................

8) numer rachunku bankowego: ...........................................................................................................................

nazwa banku: ...................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) ...................................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

..........................................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

..........................................................................................................................................................................

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .................................................................................................

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,

w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zada-

nia11)

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie

inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ......................... do ......................

Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14)

Terminy realizacji

poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego

do pokrycia

z wnioskowanej

dotacji (w zł)

z tego

z finansowych

środków

własnych,

środków

z innych źródeł,

w tym wpłat

i opłat

adresatów

zadania

publicznego17)

(w zł)

Koszt

do pokrycia

z wkładu

osobowego,

w tym pracy

społecznej

członków

i świadczeń

wolontariuszy

(w zł)

I

Koszty

merytoryczne18)

po stronie ... (nazwa

Oferenta)19):

1) ......................................

2) ......................................

II

Koszty obsługi20) zadania

publicznego, w tym koszty

administracyjne po stronie

... (nazwa Oferenta)19):

1) ......................................

2) ......................................

III

Inne koszty, w tym koszty

wyposażenia i promocji

po stronie ... (nazwa

Oferenta)19):

1) ......................................

2) ......................................

IV

Ogółem:

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

.......... zł

......%

2

Środki finansowe własne17)

.......... zł

......%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1 — 3.3)11)

.......... zł

......%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

.......... zł

......%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu

państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,

środki z funduszy strukturalnych)17)

.......... zł

......%

3.3

pozostałe17)

.......... zł

......%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

.......... zł

......%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1 — 4)

.......... zł

100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji

publicznej lub innej jednostki

sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym,

czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków

został(-a) rozpatrzony(-a)

pozytywnie, czy też nie

został(-a) jeszcze

rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia —

w przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złożenia

niniejszej oferty

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które

z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .........................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1))

Data ........................................................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

____________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego — czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne — umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.

Zał. Nr 2

UMOWA NR .....

o wsparcie/powierzenie1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: ....................................................................................... zawarta w dniu .................................. w .................................. między:

......................................................................................................................................................................................, z siedzibą w .................................................,

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................,

a:................................................................................................ z siedzibą w ..................................................................

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/innym rejestrze/ewidencji1) ..........................................................................,

reprezentowaną(-ym, -ymi) przez (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego) ........................................

................................................................................................................................................., zwaną(-ym, -ymi) dalej „Zleceniobiorcą(-ami)”2)

Osoba do kontaktów roboczych:

...................................................................................................................................................................................

Tel. ............................................................................................................................................................................

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-om), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę(-ów) w dniu ...................................................,

z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu1), 3), zwanego dalej „zadaniem publicznym”,

a Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego/o wsparcie realizacji zadania publicznego1), w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

3. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 3.

4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu1), 3), o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 2.

Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia ......................................... do dnia ............................... .

2. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu1), 3).

3. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał(-li), i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.

§ 3.

Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty dotacji w wysokości .......................................... (słownie) ...........................................................................................................4),

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr rachunku: ..................................................................................................................................................

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

2) w następujący sposób:

I transza w wysokości ............................... (słownie) .......................................................................................

w terminie ...............................................................................

II transza w wysokości ............................... (słownie) .......................................................................................

w terminie ...............................................................................

III transza w wysokości ............................... (słownie) .......................................................................................

w terminie ...............................................................................

IV transza w wysokości ............................... (słownie) .......................................................................................

w terminie ...............................................................................

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcom, którzy złożyli ofertę wspólną na realizację zadania publicznego, łącznej kwoty dotacji w wysokości ...................................................................................

(słownie) .................................................................................................................................................................5)

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy:

a) w wysokości ................................. (słownie) ................................................................................................,

zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 1 .........................................

(nazwa Zleceniobiorcy 1, który złożył ofertę wspólną),

nr rachunku: ...................................................................................................................................................

b) w wysokości ................................. (słownie) ................................................................................................,

zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2 .........................................

(nazwa Zleceniobiorcy 2, który złożył ofertę wspólną),

nr rachunku: ...................................................................................................................................................

c) w wysokości ................................. (słownie) ................................................................................................,

zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3 .........................................

(nazwa Zleceniobiorcy 3, który złożył ofertę wspólną),

nr rachunku: ..................................................................................................................................................;

2) w następujący sposób:

I transza w wysokości ..................................... słownie ..................................................................................,

zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej,

w terminie .............................. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 1 ........................................................

.................................................................................. (nazwa Zleceniobiorcy 1, który złożył ofertę wspólną):

nr rachunku: ...................................................................................................................................................

II transza w wysokości ..................................... słownie ..................................................................................,

zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej,

w terminie .............................. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2 ........................................................

.................................................................................. (nazwa Zleceniobiorcy 2, który złożył ofertę wspólną):

nr rachunku: ...................................................................................................................................................

III transza w wysokości ..................................... słownie ..................................................................................,

zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej,

w terminie .............................. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3 ........................................................

.................................................................................. (nazwa Zleceniobiorcy 3, który złożył ofertę wspólną):

nr rachunku: ...................................................................................................................................................

3. Zleceniobiorca(-cy) oświadcza(-ją), że jest/są1) jedynym(-i) posiadaczem(-ami) wskazanego w ust. 1/ust. 21) rachunku bankowego i zobowiązuje(-ą) się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.

4. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do przekazania na realizację zadania:

1) środków finansowych własnych w wysokości6): ............................................. (słownie) ................................................................................................................................................................................................................;

2) środków finansowych z innych źródeł w wysokości6): ............................................. (słownie) .......................................................................................................................................................................................................;

w tym:

a) z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości: ........................................................................

(słownie)...................................................................................................................................................... ,

b) środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez: .......................................................

........................................................................................................................................................................

(nazwa organu przyznającego środki)

W wysokości...................................(słownie) ............................................................................................

.....................................................................................................................................................................6);

c) środków pozostałych w wysokości ........................................ (słownie) ........................................................

.....................................................................................................................................................................6);

3) wkładu osobowego o wartości ............................................ (słownie) ................................................................

.............................................................................................................................................................................

5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków), o których mowa w ust. 1 i 4, i wynosi ............................................ (słownie) ........................................

..................................................................................................................................................................................

6. Wysokość środków, ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 2 lit. c, może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma.

7. Przekazanie kolejnej transzy nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 11.

8. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz od wydatkowania co najmniej .... % przekazanych środków dotacji7).

§ 4.

Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania publicznego8) przez podmioty wybrane przez Zleceniobiorcę(-ów) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:7)

.......................................................................................................................................................................................

§ 5.

Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego

1. Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2,w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 5.

2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż:

..................................................................................................................................................................................

§ 6.7)

Zamówienia opłacane z dotacji

Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

§ 7.

Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa

1. Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-i) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

2. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-y) realizował(-li) zadanie publiczne.

§ 8.

Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy(-ów)

1.Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do informowania, że zadanie jest współfinansowane/finansowane1) ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

2.Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

§ 9.

Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy

Zleceniobiorca(-y) upoważnia(-ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazw(-y) oraz adresu(-ów) Zleceniobiorcy(-ów), przedmiotu i celu, na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.

§ 10.

Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę(-ów), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca(-y) na żądanie kontrolującego jest/są1) zobowiązany(-i) dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy(-ów), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę(-ów), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu/im1) wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Zleceniobiorca(-cy) jest/są1) zobowiązany(-i) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy.

§ 11.

Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ów)

1. Zleceniodawca może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone

w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Zleceniobiorca(-y) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego9).

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę(-ów) według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż .... %.

5. Obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niż .... %.

6. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

7. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-y), w wyznaczonym terminie, przedstawił(-li) dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1—3.

8. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1—3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę(-ów) do ich złożenia.

9. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca(-y) zapłaci(-ą) karę umowną w wysokości ... % kwoty określonej w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1), 10)

10.Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę.

11.Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 12.

Zwrot środków finansowych

1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 21), Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-i) wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-i) zwrócić odpowiednio do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ......................................................................................................................................................................................................

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ...........................................................................................................................................................

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1—3.

5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 11 ust. 6, naliczane są odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ..........................................................................................

§ 13.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w protokole.

§ 14.

Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(-ów)

1. Zleceniobiorca(-y) może/mogą1) odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji/przekazania I transzy dotacji1), w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

2. Zleceniobiorca(-y) może/mogą1) odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji/I transzy dotacji1) w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji/I transzy dotacji1).

3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę(-ów) od wykonania umowy po przekazaniu przez Zleceniodawcę dotacji/I transzy dotacji1) Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości ................. % kwoty określonej w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1), 11)

§ 15.

Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;

3) przekazania przez Zleceniobiorcę(-ów) części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa;

4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę(-ów) sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę(-ów) kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2.

§ 16.6), 7)

Nieuzyskanie dotacji z innego źródła publicznego

1. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lit. b, Zleceniobiorca(-y) ma(-ją) obowiązek przekazać Zleceniodawcy informację o tym niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.

2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zrealizowanie zadania publicznego przez Zleceniobiorcę(-ów) na warunkach niniejszej umowy nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.

3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zadanie publiczne może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.

4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-y) nie może/nie mogą1) odstąpić od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, i ma/mają1) obowiązek zagwarantować na realizację zadania środki w wysokości środków wnioskowanych, które nie zostały Zleceniobiorcy(-om) przyznane.

§ 17.7)

Zabezpieczenie

1. Zleceniobiorca(-y) przedstawia(-ją) przed zawarciem umowy zabezpieczenie ustanawiane w formie weksla inblanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Minimalna kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania publicznego. W przypadku nieprzedłożenia weksla inblanco wraz z deklaracją wekslową umowa ze Zleceniobiorcą(-ami) jest nieważna.

§ 18.

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca(-cy) zobowiąże(-ą) się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.

§ 19.

Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 20.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca(-y) ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca(-y) odbiera(-ją) stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

§ 21.

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240, z późn. zm.).

§ 22.

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.

§ 23.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniobiorca(-cy):

Zleceniodawca:

.................................................

.................................................

ZAŁĄCZNIKI:

1) oferta realizacji zadania publicznego;

2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy;

3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy;

4) kopia aktualnego12) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

5) umowa pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

_____________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku oferty wspólnej należy wskazać więcej niż jednego Zleceniobiorcę.

3) Dotyczy sytuacji, kiedy opis poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys zostały zaktualizowane.

4) § 3 ust. 1 stanowi postanowienie alternatywne w stosunku do § 3 ust. 2. W ramach § 3 ust. 1 można wybrać sposób przekazania dotacji określony w pkt 1 albo 2.

5) § 3 ust. 2 może zostać zastosowany w umowie zawartej w następstwie oferty wspólnej. W ramach § 3 ust. 2 można wybrać sposób przekazania dotacji określony w pkt 1 albo 2.

6) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

7) Postanowienie fakultatywne.

8) Określenie części zadania wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu.

9) Postanowienie dotyczy umów o realizacje zadań publicznych przez okres wykraczający poza rok budżetowy.

10) Postanowienie fakultatywne. Kara umowna nie może przewyższać 10 % wartości przyznanej dotacji i kwoty 1.000 zł.

11) Kara umowna nie może przewyższać 10 % wartości przyznanej dotacji i kwoty 1.000 zł.

12) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Zał. Nr 3

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego..........................................................................................

(tytuł zadania publicznego)w okresie od ............... do ............... określonego w umowie nr .............zawartej w dniu .......................................................... pomiędzy......................................................................................................

(nazwa Zleceniodawcy) a ....................................................................................................................................................

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))

Data złożenia sprawozdania4) ....................................................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty5)

Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania publicznego

wraz z krótkim opisem wykonania zadania

Terminy

realizacji

poszczególnych

działań

Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot,

który wykonywał działanie

w zakresie realizowanego

zadania publicznego

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

4. Opis osiągniętych rezultatów

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie

z umową (w zł)

Poprzedni okres

sprawozdawczy (w zł)7)

Bieżący okres

sprawozdawczy — za

okres realizacji zadania

publicznego (w zł)

koszt całkowity

z tego pokryty z dotacji

z tego po-

kryty z fi-

nansowych

środków

własnych,

środków

z innych

źródeł,

w tym

wpłat

i opłat

adresatów

zadania

publiczne-

go

z tego

pokryty

z wkładu

osobo-

wego,

w tym

pracy

społecz-

nej

człon-

ków

i świad-

czeń wo-

lontariu-

szy

koszt całkowity

z tego pokryty z dotacji

z tego

z finan-

sowych

środków

włas-

nych,

środków

z innych

źródeł,

w tym

wpłat

i opłat

adresa-

tów za-

dania

publicz-

nego

z tego

pokryty

z wkładu

osobo-

wego,

w tym

pracy

społecz-

nej

człon-

ków

i świad-

czeń wo-

lontariu-

szy

koszt całkowity

z tego pokryty z dotacji

z tego

z finan-

sowych

środków

włas-

nych,

środków

z innych

źródeł,

w tym

wpłat

i opłat

adresa-

tów za-

dania

publicz-

nego

z tego

pokryty

z wkładu

osobo-

wego,

w tym

pracy

społecz-

nej

człon-

ków

i świad-

czeń

wolon-

tariuszy

I

Koszty merytoryczne

(z uwzględnieniem

kosztów

jednostkowych)

poniesione przez

... (nazwa

Zleceniobiorcy)8):

1) .........................

2) .........................

II

Koszty obsługi

zadania

publicznego,

w tym koszty

administracyjne

(z uwzględnieniem

kosztów

jednostkowych)

poniesione przez

... (nazwa

Zleceniobiorcy)8):

1) .........................

2) .........................

III

Inne koszty, w tym

koszty

wyposażenia

i promocji

(z uwzględnieniem

kosztów

jednostkowych)

poniesione przez

... (nazwa

Zleceniobiorcy)8):

1) .........................

2) .........................

IV

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

Całość zadania

(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy

— za okres realizacji zadania

%

%

Koszty pokryte z dotacji:

Z tego z odsetek

bankowych od dotacji

Koszty pokryte

ze środków finansowych

własnych:

Koszty pokryte

ze środków finansowych

z innych źródeł

(ogółem):

Z tego:

Z wpłat i opłat

adresatów zadania

publicznego:

Z finansowych środków

z innych źródeł

publicznych

(w szczególności: dotacji

z budżetu państwa lub

budżetów jednostek

samorządu

terytorialnego, funduszy

celowych, środków

z funduszy

strukturalnych):

Z pozostałych źródeł:

Koszty pokryte z wkładu

osobowego

(w tym świadczeń

wolontariuszy, pracy

społecznej członków)

Ogółem:

100 %

100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

4. Zestawienie faktur (rachunków)9)

Lp.

Numer

dokumentu

księgowego

Numer

pozycji

kosztorysu

(zgodnie

z częścią II.1

— rozliczenie

ze względu

na rodzaj

kosztów)

Data

wystawienia

dokumentu

księgowego

Nazwa

kosztu

Kwota

(zł)

Z tego

ze środków

pochodzących

z dotacji

(zł)

Z tego

ze środków

finansowych

własnych,

środków

z innych

źródeł, w tym

wpłat i opłat

adresatów

zadania

publicznego

(zł)

Data

zapłaty

Część III. Dodatkowe informacje

.......................................................................................................................................................................................

Załączniki:10)

1. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................Oświadczam(-y), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)11);

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)12))

.......................................................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania4)

Adnotacje urzędowe4)

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

_____________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

4) Wypełnia Zleceniodawca.

5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

10)Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)).

11)Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamówień publicznych.

12)Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.

Zał. A Nr oferty………...................

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W RAMACH OTWRATEGO KONKURSU OFERT

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ: ……………………………………………………………………………………

JEDNOSTKA OGŁASZAJĄCA KONKURS: ………………………………………………………………………………...

NAZWA KONKURSU: ………………………………………………………………………………………………………..

DATA WPŁYWU OFERTY: …………………………………………………………………………………………………..

NUMER KANCELARYJNY OFERTY: ……………………………………………………………………………………….

TYTUŁ ZADANIA: …………………………………………………………………………………………………………….

NAZWA WNIOSKODAWCY: …………………………………………………………………………………………………

A

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

TAK

NIE

UZUPEŁNIENIA

1

Czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

NIE

DOTYCZY

2

Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w treści ogłoszenia?

NIE

DOTYCZY

3

Czy oferta została sporządzona na właściwym formularzu?

NIE

DOTYCZY

4

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej zgłaszania zgodnie z wytycznymi ogłoszenia w konkursie?

NIE

DOTYCZY

5

Czy do oferty złożono aktualny odpis KRS?

NIE

DOTYCZY

6

Czy realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w celach statutowych oferenta?

NIE

DOTYCZY

7

Czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki zgodne z treścią ogłoszenia?

8

Czy oferta została podpisana [przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego dokumentu/czy kopie dokumentów zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem ?

9

Czy okres realizacji projektu jest zgodny z wytycznymi ogłoszenia o konkursie?

NIE

DOTYCZY

B

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI OFERTY

TAK

NIE

Czy oferta spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne weryfikowane na etapie oceny formalnej i może zostać przekazana do oceny merytorycznej?

Choroszcz, dnia………………………………………………………………..

Czytelne podpisy osób dokonujących oceny formalnej:


Zał.B

Nr oferty …………………………………

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JEDNOSTKA OGŁASZAJĄCA KONKURS……………………………………………………………………………………………………………………………………….

NAZWA WNIOSKODAWCY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAZWA ZADANIA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TERMIN REALIZACJI ZADANIA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioskowana kwota ………………………. Całkowity koszt zadania ……………………

Kryteria oceny

Punktacja

Ilość przyznanych punktów przez Członków Komisji

Suma punktów

Średnia przyznanych punktów

1

2

3

4

5

6

7

1. Proponowana jakość wykonania zadania publicznego:

(ocena realizacji celu zadania ,ilość osób objętych zadaniem (grupa adresatów zadania) ilość/częstotliwość form działania, innowacyjność realizacji zadania, trafność przyjętych metod i działań w realizacji zadania,

na ile zaplanowane działania w ramach projektu wpisują się w istotne zadania Gminy )

od 0 do 5 pkt.

2. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:

(zasoby kadrowe przedstawione przez oferenta do realizacji zadania, doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze,

rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych. ( dotyczy oferentów którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne)

od 0 do 5 pkt.

3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego :

( zasadność przedstawionych w ofercie kosztów, środki pozyskane z innych źródeł finansowania, (sponsoring, środki zewnętrzne inne niż oferenta),

- planowany przez oferenta udział środków własnych (dotyczy zadań wspieranych)

od 0 do 5 pkt.

4. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pomoc społeczna członków:

(zaangażowanie zasobów materialnych, rzeczowych,

zaangażowanie kapitału społecznego w realizację zadania ( świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków))

od 0 do 5 pkt.

Razem

Ocena minimalna, aby projekt oferty otrzymał rekomendację do dotacji: nie mniej niż 12 pkt. średniej oceny maksymalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2015-12-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-12-31