Ogłoszenie-Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej

Termin ważności strony 2014-02-05
Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014 rok. Sposób działania – organizowanie fachowej pomocy medycznej i pielęgnacyjnej ludziom najstarszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym na obszarze gminy Choroszcz

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Choroszcz z zakresu ochrony i promocji zdrowia - opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej w gminie Choroszcz.

  1. RODZAJ ZADANIA

Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014 rok.

Sposób działania – organizowanie fachowej pomocy medycznej i pielęgnacyjnej ludziom najstarszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym na obszarze gminy Choroszcz

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH

NA REALIZACJĘ ZADANIA

30. tys. zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy)

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, KRYTERIA WYBORU OFERT

3.1. Na podst. art. 3 ustawy organizacje zajmujące się działalnością pożytku publicznego mogące ubiegać się o dotacje:

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- spółdzielnie socjalne

3.2. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji określa projekt umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia

3.3. Oferty będą oceniane w dwu etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

I etap oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi dokonana na podst.

karty oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert - załącznik nr A

II etap oceny – ocena merytoryczna dokonana na podst.

karty oceny formalnej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert zał. nr B

3.4. Ocena ofert:

1) Członkowie Komisji Konkursowej będą indywidualnie dokonywali oceny ofert wg. karty oceny A i B

2) Ocena końcowa oferty to pozytywna poprawność złożenia oferty- zał. A oraz największa ilość punktów – zał. B

3) Burmistrz Choroszczy dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę ilość punktów

4) Burmistrz Choroszczy zastrzega możliwość przyznania Oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, a Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji.

5) Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do dnia 15 lutego 2014r.

6) Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji zostanie podany do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

5. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

5.1Oferty należy składać w terminie do 05 lutego 2014r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

5.2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Choroszcz – opieka pielęgnacyjna, socjalna i medyczna na terenie miasta i gminy Choroszcz”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

5.3. Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, www.choroszcz.pl

5.4. Oferta musi być sporządzona również w formie elektronicznej i złożona na nośniku danych elektronicznych – tj. dyskietka lub płyta CD, a jej wydruk musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i dołączony w jednym egzemplarzu.

5.5. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5. 6. W roku 2013 gmina realizowała zadania wskazane w pkt. 1 za pośrednictwem organizacji pozarządowych przeznaczając kwotę 30. 000 zł. dotacji na realizacje zadania.

Informacji w sprawie konkursu udziela kier. MGOPS Jolanta Andruszkiewicz tel.

85 7 13 22 26

Choroszcz, 2014.01.09

W załączeniu :

-formularz oferty

-projekt umowy

-sprawozdanie końcowe

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2014-01-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-01-14