Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

Termin ważności strony 2015-05-19
Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2015. Rada Miejska w Choroszczy Uchwałą Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. przyjęła Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Program określa zasady współpracy samorządu Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Rozdział 10 Programu opisuje procedury dotyczące trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z rozdziałem 10 § 19 ww. Programu, „w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Choroszczy oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie, w liczbie, co najmniej dwóch dla każdej ze stron”, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 „Burmistrz Choroszczy powołuje zarządzeniem komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.” Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Choroszczy spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na czas realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym Burmistrz Choroszczy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Od kandydata na członka komisji konkursowej oczekuje się znajomości ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Lista kandydatów zostanie przekazana do odpowiedniego tematycznie referatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy organizującego otwarte konkursy ofert, który będzie pracował w zakresie powołania składu komisji do konkretnego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Udział w pracach danej komisji ma charakter dobrowolny. Lista kandydatów będzie aktualna do końca bieżącego roku. W załączeniu znajduje się formularz zgłoszenia, który należy dostarczyć w terminie do dnia 19 maja br. w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną (skan) do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy, kontakt: e-mail: urzad@choroszcz.pl, tel. 85-713-22-17, fax 85-719-18-39. Burmistrz Choroszczy mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-05-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-05-12