Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

Termin ważności strony 2016-02-07

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

29 styczeń 2016 r.

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2016.

Rada Miejska w Choroszczy Uchwałą Nr XI/104/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. przyjęła Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Program określa zasady współpracy samorządu Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Rozdział 10 Programu opisuje procedury dotyczące trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z rozdziałem 10 § 19 ww. Programu „w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Choroszczy oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie, w liczbie, co najmniej dwóch dla każdej ze stron”, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 „Burmistrz Choroszczy powołuje zarządzeniem komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs”.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Choroszczy spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na czas realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym Burmistrz Choroszczy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Od kandydata na członka komisji konkursowej oczekuje się znajomości ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Lista kandydatów zostanie przekazana do odpowiedniego tematycznie referatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy organizującego otwarte konkursy ofert, który będzie pracował w zakresie powołania składu komisji do konkretnego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Udział w pracach danej komisji ma charakter dobrowolny. Lista kandydatów będzie aktualna do końca bieżącego roku.

W załączeniu znajduje się formularz zgłoszenia, który należy dostarczyć w terminie do dnia 6 lutego 2016 r. w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną (skan) do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy, kontakt: e-mail: urzad@choroszcz.pl, tel. 85-713-22-17, fax 85-719-18-39.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Zgłoszenie kandydatury

do udziału w pracach komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy

ogłaszanych przez Burmistrza Choroszczy w roku 2016

Nazwa organizacji

Adres

Telefon, Fax

E-mail

Rekomenduję następującą/ego przedstawicielkę/la organizacji do udziału w pracach komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy

ogłaszanych przez Burmistrza Choroszczy w roku 2016 w zakresie:

a) promocji i organizacji wolontariatu, b) kultury, c) sportu,

d) ochrony i promocji zdrowia e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym*

*(proszę zakreślić kategorię tematyczną — od jednej do pięciu)

Imię i Nazwisko

Funkcja w organizacji

Kontakt

(tel., e-mail, adres)

………….....................................................

czytelny podpis i pieczątka osoby kierującej organizacją

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

Niniejszym deklaruję społeczny udział w pracach komisji oceny projektów ogłaszanych przez Burmistrza Choroszczy na realizację zadań publicznych gminy w roku 2016

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb udziału w komisji oceniającej oferty (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.)

…………………………………………..

podpis kandydata na członka komisji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-01-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-29