Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. posiadanie wykształcenia średniego o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości (preferowane doświadczenie
  w księgowości budżetowej),

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. prowadzenie księgowości budżetowej,
 2. kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych,
 3. kontrola wyciągów, kompletowanie dowodów podatkowych i przekazywanie ich do księgowości podatkowej,
 4. przekazywanie środków dla jednostek budżetowych zgodnie z planem finansowym gminy.
 5. przekazywanie należnych dochodów budżetu państwa,
 6. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola),
 7. bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów budżetowych,
 8. terminowe rozliczanie należności finansowych,
 9. dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności,
 10. terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów budżetowych,
 11. okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych dochodów budżetowych,
 12. analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic i inwentaryzacja roczna tych kont,
 13. sporządzanie inwentaryzacji składników majątkowych ze swojego stanowiska na dzień bilansowy,
 14. sporządzanie pism i potwierdzenie salda,
 15. wprowadzanie do budżetu danych jednostkowych ze sprawozdań kwartalnych dotyczących realizacji dochodów,
 16. przygotowanie załączników do rocznego sprawozdania finansowego i uczestnictwa w jego sporządzaniu,
 17. przygotowanie danych dla Skarbnika Gminy i głównego księgowego niezbędnych do przygotowania sprawozdań i informacji o wykonaniu budżetu gminy,
 18. prowadzenia egzekucji należności z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, dochodów budżetowych niepodatkowych,
 19. sporządzania sprawozdań statystycznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie świadectw pracy,
 4. kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 5. kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 6. oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej  z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

 

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 11 września 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

 

Choroszcz, 31.08.2023 r.

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko pracy

z dnia 31.08.2023 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym ogłoszonego dnia 05 października 2022 roku prowadzonego przez Urząd Miejski w Choroszczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 2. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Urząd Miejski w Choroszczy (*niepotrzebne skreślić)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Choroszczy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choroszczy   Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713 22 46, e-mail: iod@choroszcz.pl;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) prowadzonej przez Urząd Miejski w Choroszczy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać obsłudze prawnej Administratora, dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe, a także innym podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;
 6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE  ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa  w pkt 3 oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

 

…………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-08-31

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-08-31

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-08-31