INFORMACJA o wolnych stanowiskach pracy

a) pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę, b) pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika

INFORMACJA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY

Dyrektor

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

informuje o dwóch wolnych stanowiskach pracy:

 1. pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę,
 2. pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, tj.:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub
 • dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 • dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w OPS,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • udzielanie osobom informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,
 • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie gminy,
 • ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,
 • pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i udzielanie poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacja pozarządowe,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu wspierania w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 • kierowanie do domów  pomocy społecznej oraz umieszczanie  w nich skierowanych osób oraz przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za DPS,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej,
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej,
 • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawa jazdy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

 

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku pomocniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 28 lutego 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

 

Choroszcz, 14.02.2023 r.

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko pracy

z dnia 14.02.2023 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referenta w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy ogłoszonego dnia 14 lutego 2023 roku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy (*niepotrzebne skreślić)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy, Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713 22 47, e-mail: iod@choroszcz.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać obsłudze prawnej Administratora, dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe, a także innym podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

……………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kiryluk - Dyrektor M-G OPS w Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-02-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-02-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-02-14