Jednostki pomocnicze - informacje ogólne

STATUT GMINY CHOROSZCZ

Rozdział III

Jednostki pomocnicze Gminy

§8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy lub organy Gminy;

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości- uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2.Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9. [1]skreślony1. Jednostki pomocnicze Gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3.Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

2.Statuty jednostek pomocniczych Rada uchwala w odrębnym trybie.

3.[2] Statut jednostki pomocniczej określa zakres działania jednostek pomocniczych, zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez tę jednostkę.

§ 11. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Przewodniczącemu przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz prawo zgłaszania wniosków i zapytań w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej.

3. Zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej określa Rada w drodze odrębnej uchwały.[1] Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz (Dz.Urz.Woj.Podl. 2015, poz. 374) ), która weszła w życie 20.02.2015 r.

[2] W brzmieniu nadanym przez §1 pkt. 2 uchwały nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz (Dz.Urz.Woj.Podl. 2015, poz. 374) ), która weszła w życie 20.02.2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-02-26