Zadania i obowiązki dyrektora CUW

Podstawowe zadania i obowiązki dyrektora CUW

 

Dyrektor CUW kieruje całokształtem działalności i odpowiada za mienie CUW. Obowiązki swoje i uprawnienia realizuje dostępnymi mu środkami i zgodnie z obowiązującym prawem.

Do zadań dyrektora CUW należy w szczególności:

1. ustalenie wewnętrznej pracy CUW, a zwłaszcza określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;

2. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych pracowników CUW;

3. prowadzenie kontroli wewnętrznej;

4. ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnątrz CUW z zapewnienie sprawności ich obiegu;

5. zapewnienie pracownikom CUW bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

6. ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie projektów planów finansowo – rzeczowych na bazie posiadanych środków finansowych.

 

Do zadań dyrektora CUW w sprawach kadrowych należy:

1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników CUW;

2. ustalanie, zatwierdzanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników;

3. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów BHP i p.poż., regulaminu organizacyjnego i kodeksu pracy;

4. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przekazanie - przejęcie funkcji na stanowisku dyrektora CUW odbywa się protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, zawierającego wykaz spraw załatwionych i w toku a także wykazy przekazywanych pieczątek i druków ścisłego zarachowania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2017-01-18

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-01-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-01-18