Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników PS w Choroszczy

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHOROSZCZY

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy - ustalam regulamin wynagradzania pracowników obsługi zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy.

§ 1

Regulamin niniejszy ustala zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy oraz inne świadczenia związane z pracą.

§ 2

 1. Ustala się:

  1. tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,

  2. tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu,

  3. tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu.

 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia określonego przez Radę Miejską w Choroszczy oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, i wartości jednego punktu w złotych.

 3. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską w Choroszczy, stosownie do możliwości finansowych Przedszkola Samorządowego w Choroszczy.

 4. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się - jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez Radę Miejską w Choroszczy w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 4 do regulaminu).

§ 3

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 4

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5

 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

 3. Do okresów zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 5. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębne dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

 6. Dodatek za wysługę lat wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

  1. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 6

1. Pracownikowi przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:

  1. za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego,

  2. za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego,

  3. za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,

  4. za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,

  5. za 40 lat pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego,

  6. za 45 lat pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 1. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

 3. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

 4. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

 5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

 6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 7. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody.

 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, oblicza się według zasad określonych w § 14 - 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14).

 9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 10. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie Regulaminu albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczaniu, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

§ 7

Pracownik, który na podstawie odrębnych przepisów uprawniony jest do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej, zachowuje nadal te uprawnienia.

§ 8

 1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie pracowników.

 2. Zasady podziału funduszu premiowego i przyznawania premii określa Regulamin premiowania ustalony przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Choroszczy.

§ 9

 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości do 3 % środków na wynagrodzenia osobowe.

 2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1 może być podwyższony przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Choroszczy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 10

 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa:

  1. po dziesięciu latach pracy - w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

  2. po piętnastu latach pracy - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

  3. po dwudziestu latach pracy - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

 2. Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 3. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niżej jednak niż 20 % godzinowej stawki wynikającej z najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.

§ 12

 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia wyżywienia w przedszkolu, w którym jest zatrudniony. Pracownikowi nie korzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu.

 2. Pracownik nie wymieniony w ust. 1 może korzystać z wyżywienia prowadzonego przez przedszkole, w którym jest zatrudniony, na odrębnych zasadach.

§ 13

Godzinową stawkę:

  1. wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną oraz

  2. wynikającą z najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2

- ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 14

Pracownicy, którzy nie spełniali wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w § 16 mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach.

§ 15

Traci moc regulamin wynagradzania pracowników obsługi zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy obowiązujący od 27 września 1996r.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z 2000r. z póź. zm.).

§ 17

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników.

- 3 -

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18