Regulamin premiowania pracowników

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHOROSZCZY NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI
Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami

REGULAMIN PREMIOWANIA

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHOROSZCZY

NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Przedszkola Samorządowego w Choroszczy nie będących nauczycielami - § 8 ust. 1 i 2.

§ 1

 1. Zasady niniejszego regulaminu mają zastosowanie do pracowników nie będących nauczycielami Przedszkola Samorządowego w Choroszczy.

 2. Premia ma charakter uznaniowy. Pracownik nie ma roszczenia o jej wypłatę.

§ 2

Premię pracownikom przyznaje Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Choroszczy.

§ 3

 1. Podstawą naliczenia premii jest miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika.

 2. Za wykonanie zadań przez poszczególnych pracowników premia może być przyznana do wysokości 100 % wynagrodzenia zasadniczego.

 3. Dyrektor może obniżyć podstawę naliczenia premii w danym miesiącu lub pozbawić jej całkowicie w zależności od posiadanych środków.

§ 4

Premia płatna jest z dołu za dany miesiąc łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

§ 5

 1. Pracownikowi może być przyznana premia za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

 2. Przy ustalaniu wysokości premii Dyrektor bierze pod uwagę:

  1. przestrzeganie przepisów bhp i regulaminu pracy,

  2. gotowość do wykonania dodatkowej pracy zleconej przez pracownika w zakresie jego możliwości i umiejętności wynikającej z organizacji pracy w zakładzie,

  3. terminowe wykonywanie zadań,

  4. gospodarność materiałami i surowcami,

  5. porządek na miejscu pracy,

  6. kulturalny stosunek do przełożonych, współpracowników i innych osób.

 3. Pracownikowi nie przysługuje premia w razie stwierdzenia:

  1. spożywania alkoholu w godzinach pracy lub stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

  2. niewykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków,

  3. opuszczania bez usprawiedliwiania dnia pracy.

§ 6

Premię ustaloną zgodnie z § 2 i § 5 ust. 2 zmniejsza się pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 5 dni w wysokości 5 % za każdy dzień zwolnienia.

§ 7

Traci moc Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy nie będących nauczycielami obowiązujący od 1 marca 1999 r.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 12.11.2002r.

- 1 -

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18