Statut OSP


0x08 graphic
0x08 graphic

S T A T U T

STOWARZYSZENIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

w Choroszczy, Złotorii, Żółtkach, Izbiszczach, Kruszewie, Rogowie, Barszczewie, Pańkach, Rgówku i Klepaczach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Choroszczy, Złotorii, Żółtkach, Izbiszczach, Kruszewie, Rogowie, Barszczewie, Pańkach, Rogówku i Klepaczach

zwane dalej " Ochotnicza Straż Pożarna " lub w skrócie " OSP ".

§ 2

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy : dnia 7 kwietnia 1989r

prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie

przeciwpożarowej, a także niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest miejscowość ………………………………………… .

§ 4

Terenem działania 0SP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości

położone w rejonie pomocy wzajemnej, określonym odrębnymi przepisami.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną .

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

1 . Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać

godła , mundurów , dystynkcji , odznak i flagi organizacyjnej według

wzorów określonych w odrębnych przepisach.

2 . Ochotnicza Straż Pożarna może używać pieczęci i stempli według

wzorów określonych w § 53 niniejszego Statutu.

§ 8

 1. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej

jej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw 0SP może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA OSP

§ 9

 1. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest realizowanie przedsięwzięć

mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem,

klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

2. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest w szczególności:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom

oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną

oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami,

2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie

pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

3) rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury

fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej

i rozrywkowej,

4) podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności

lokalnej,

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie

przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje

przez :

1) prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej na zasadach

określonych odrębnymi przepisami,

 1. zorganizowanie spośród członków czynnych OSP jednostki ratowniczo -

-gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej, której strukturę organizacyjną

określi odrębny regulamin,

 1. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej

wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP

i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia

funkcyjnych OSP,

5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

 1. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr , teatrów amatorskich,

chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej

i kulturalno-oświatowej.

7) organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych,

8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie

zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego

statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE OSP , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Ochotniczej Straży Pożarnej mogą być, z zastrzeżeniem

art.44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach

(Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ) :

1) osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych

korzystające z praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność

do czynności prawnych,

3) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych,

4) osoby prawne.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym OSP.

§ 12

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków OSP jest złożenie przez osobę

zainteresowaną pisemnej deklaracji, a w przypadku małoletniego w wieku

poniżej 16 lat również pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.

 1. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.l określa załącznik do Statutu.

 1. Decyzję o przyjęciu, bądź nie przyjęciu w poczet członków Ochotniczej

Straży Pożarnej podejmuje Zarząd OSP w formie uchwały, po złożeniu

przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 1 i 2,

z zastrzeżeniem postanowień § 11.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na :

1) czynnych,

2) wspierających,

3) honorowych oraz

4) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP.

§ 14

1. Członkiem czynnym OSP może być osoba spełniająca wymogi określone

w § 11 ust.l pkt.l i § 12 ust.l i 2 niniejszego Statutu, deklarująca chęć

aktywnego uczestniczenia w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej,

opłacania składki członkowskiej oraz wykonywania postanowień Statutu.

 1. Osoba przyjmowana v poczet członków czynnych 0SP składa przyrzeczenie

następującej treści :

„ W pełni świadom podejmowanych obowiązków strażaka - ochotnika,

uroczyście przyrzekam być aktywnym i zdyscyplinowanym członkiem

Ochotniczej Straty Pożarnej, dbać o jej dobre imię i mienie, być

ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz

wszelkiego mienia ” .

§ 15

1. Członkowie czynni mają prawo :

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,

2) wybierać i być wybieranymi do władz OSP,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4) używać munduru oraz przyznanych odznaczeń,

 1. korzystać z urządzeń i sprzętu będących własnością lub znajdujących

się w użytkowaniu OSP.

2. Do obowiązków członków czynnych należy :

1) aktywne uczestnictwo w działalności OSP,

 1. przestrzeganie postanowień Statutu OSP, regulaminów i uchwał władz OSP,

3) dbałość o mienie oraz o dobre imię Ochotniczej Straży Pożarnej,

 1. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz powszechnie przyjętych

norm moralnych,

5) stale podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pożarniczych,

 1. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 16

1. Członkiem wspierającym OSP może być:

 1. osoba fizyczna spełniająca wymogi określone v § 11 ust.1 pkt.1

i § 12 ust. 1 i 2 oraz

 1. osoba prawna spełniająca warunki określone w § 12 ust. 1 i 2 deklarująca

chęć współdziałania w rozwoju 0SP i wspomagania finansowego bądź

w innej formie jej działalności.

 1. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej

przedstawiciel ma prawo :

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków 0SP i być wybieranym do

władz 0SP,

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz 0SP,

 1. korzystać z urządzeń i sprzętu będących własnością lub znajdujących się

w użytkowaniu 0SP.

3. Członek wspieraj --> [Author:brak] ący zobowiązany jest współdziałać w rozwoju OSP

oraz wspierać jej działalność.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

dla Ochotniczej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

 1. Członkowi honorowi nie opłacają składek członkowskich .

4. Członkowie honorowi maja prawa przysługujące członkom czynnym

OSP - określone w § 15 ust.l Statutu.

§ 18

1. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP może być małoletni

spełniający wymogi określone w § 11 ust:l. pkt.2 lub 3 oraz § 12 ust.1 i 2,

deklarujący chęć aktywnego uczestniczenia w działalności Ochotniczej Straży

Pożarnej oraz wykonywania postanowień Statutu.

 1. Organizację Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP określa regulamin

ustalony odrębnie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

§ 19

1. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP mają prawo :

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu,

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

3) używać munduru oraz przyznanych odznaczeń,

 1. korzystać z urządzeń i sprzętu będących własnością lub znajdujących się

w użytkowaniu 0SP.

2. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w wieku od 16 do

18 lat oprócz praw określonych v ust.l mają również prawo :

1) udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach, z głosem stanowiącym,

2) wybierania i bycia wybieranymi do władz OSP.

3. Do obowiązków członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP należy

wykonywanie obowiązków określonych w § 15 ust.2 dla członków czynnych

z wyłączeniem postanowień pkt.6 oraz obowiązku brania udziału w akcjach

ratowniczych przeprowadzanych przez 0SP w czasie: pożarów, klęsk żywio-

łowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

4. Członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP po ukończeniu 18 lat

i złożeniu ślubowania, o którym mowa w § 14 ust.2 staje się członkiem

czynnym Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 20

1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

 1. wykluczenia przez Zarząd OSP z powodu nie wykonywania, określonych

w Statucie obowiązków członka OSP ,

3) śmierci,

4) rozwiązania Ochotniczej Straży Pożarnej,

5) likwidacji osoby prawnej.

2. Wykluczenie z OSP następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP, który

zobowiązany jest na piśmie zawiadomić członka o wykluczeniu go z

Ochotniczej Straży Pożarnej.

 1. Od uchwały Zarządu 0SP o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które można wnieść za pośrednictwem Zarządu 0SP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust.3 członkostwo

w OSP ulega zawieszeniu, a osoba odwołująca się nie korzysta z praw

oraz nie wykonuje obowiązków członka Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. Wykluczenie z OSP może nastąpić również na mocy uchwały Walnego

Zebrania, od której nie przysługuje odwołanie.

§ 21

1. Osoba, której członkostwo w 0SP ustało na skutek okoliczności

wymienionych w § 20 ust.l pkt.1,2,4 i 5 zobowiązana jest do nie-

zwłocznego zwrotu, powierzonego jej przez Ochotniczą Straż Pożarną,

mienia .

 1. W przypadku ustania członkostwa na skutek śmierci członka obowiązek

zwrotu, o którym mowa w ust.l spoczywa na członkach rodziny oraz

spadkobiercach zmarłego.

ROZDZIAŁ I V

WŁADZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 22

Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

1) Walne Zebranie członków OSP, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2) Zarząd OSP,

3) Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE

§ 23

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Ochotniczej Straży Pożarnej.

 1. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie OSP.

§ 24

1. Walne Zebrania dzieli się na sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-

-wyborcze.

2. Walne Zebrania sprawozdawczo - wyborcze zwoływane są raz na pięć lat.

W okresach między Walnymi Zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi

zwołuje się raz w roku Walne Zebranie sprawozdawcze. Walne Zebrania ,

o których tu mowa zwoływane są w trybie zwyczajnym, przez Zarząd

OSP.

3. Zarząd OSP zawiadamia członków OSP o terminie, miejscu i proponowa-

nym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego

terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Walne Zebranie sprawozdawcze przekształca się w sprawozdawczo-wy-

borcze w przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi OSP . Nie

narusza to ustalonego w ust.2 cyklu zwoływania Walnych Zebrań .

§ 25

1. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebrania mogą być zwoływane

w trybie nadzwyczajnym.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd OSP:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na żądanie 1/2 liczby członków czynnych OSP,

4) na wniosek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie 21 dni od dnia

podjęcia uchwały lub otrzymania żądania albo wniosku, o których mowa

w ust.2, z zachowaniem wymogu określonego w § 24 ust.3.

§ 26

1. W przypadku nie odbycia się Walnego Zebrania z powodów określonych

w § 27 Zarząd OSP ponownie zwołuje Walne Zebranie.

 1. Pomiędzy terminem Walnego Zebrania, które się nie odbyło, a terminem

ponownie zwoływanego Walnego Zebrania winno upłynąć nie więcej niż

14 dni.

§ 27

1. Walne Zebranie podejmuje decyzję w formie uchwał .

 1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej

1/2 ogólnej liczby członków czynnych .

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają, z zastrzeżeniem ust.4 zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodni-czącego Walnego Zebrania.

 1. Uchwały Walnego Zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany Statutu i rozwiązania 0SP są podejmowane kwalifikowaną większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych OSP.

 1. Walne Zebranie zwołane ponownie, z powodu nie odbycia się Walnego Zebrania w wyznaczonym przez Zarząd OSP terminie, podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków czynnych, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany Statutu i rozwiązania OSP.

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do Walnego Zebrania.

§ 28

1. Obradami Walnego Zebrania OSP kieruje jego Przewodniczący przy

pomocy Sekretarza .

2. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, do którego

wpisuje się podjęte przez Walne Zebranie uchwały.

3. Protokół Walnego Zebrania oraz podjęte przez nie uchwały podpisują

Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zebrania .

§ 29

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy decydowanie o wszystkich

sprawach związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej ,

a w szczególności :

1) wybór spośród członków OSP Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej oraz

delegatów na Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych .

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu OSP

i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP.

4) ustalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

 1. określenie wysokości składki członkowskiej,

 1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu OSP oraz innych spraw

i wniosków zgłoszonych przez członków OSP ,

 1. decydowanie w sprawach :

 1. nabycia , zbycia lub obciążenia nieruchomości,

 2. nabycia i zbycia środków trwałych ,

 3. przyjęcia spadków, zapisów i darowizn ,

 1. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Jednostki Ratowniczo -

Gaśniczej OSP ,

 1. podejmowanie decyzji o wstąpieniu do Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych RP,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia nowego Statutu lub

dokonania zmian w Statucie oraz uchwał o rozwiązaniu Ochotniczej Straży

Pożarnej .

ZARZĄD O S P.

§ 30

 1. Zarząd OSP jest organem wykonawczym Ochotniczej Straży Pożarnej .

 2. W skład Zarządu OSP wschodzi pięciu do dziewięciu członków .

 3. W składzie Zarządu OSP większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności

do czynności prawnych .

§ 31

 1. Zarząd OSP wybiera ze swego grona :

 1. prezesa OSP,

 2. komendanta OSP- będącego jednocześnie I wiceprezesem OSP,

 3. I I wiceprezesa OSP ,

 4. skarbnika OSP ,

 5. sekretarza OSP ,

 1. Zarząd OSP spośród pozostałych członków Zarządu może wybrać zastępcę

komendanta OSP oraz kronikarza .

§ 32

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu OSP , skład Zarządu może być

uzupełniony , nie więcej jednak niż o 1/3 ustalonego przez Walne Zebranie

składu.

 1. W sytuacji , o której mowa w ust. 1 mogą nastąpić zmiany na poszczególnych

stanowiskach w Zarządzie .

§ 33

 1. Posiedzenia Zarządu OSP odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

 1. Posiedzenia Zarządu OSP zwoływane są przez Prezesa OSP, który o terminie

posiedzenia zawiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

3. Posiedzeniom Zarządu OSP przewodniczy Prezes lub Wiceprezes OSP.

§ 34

1. Zarząd OSP podejmuje decyzje w formie uchwał,

 1. Do ważności uchwał Zarządu OSP wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu OSP.

 1. Uchwały Zarządu OSP zapadają .zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Zarządu OSP podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do Zarządu OSP.

 1. Uchwały Zarządu OSP podpisują przewodniczący (Prezes lub Wiceprezes )

oraz Sekretarz 0SP.

§ 35

Z przebiegu posiedzenia Zarządu OSP sporządza się protokół, do którego wpisuje

się podjęte w jego trakcie uchwały.

§ 36

Do kompetencji Zarządu OSP należy bieżące kierowanie działalnością

Ochotniczej Straty Pożarnej, a v szczególności :

1) zwoływanie Walnego Zebrania OSP,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania 0SP,

3) przyjmowanie i wykluczanie członków OSP,

4) opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu OSP rocznego planu

działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania,

 1. zaciąganie w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej zobowiązań majątkowych,

z zastrzeżeniem postanowień § 29 pkt. 7,

 1. dokonywanie oceny realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych

im zadań,

 1. przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie

z wnioskami o przyznanie odznaczeń i innych wyróżnień,

 1. rozstrzyganie sporów między członkami 0SP, wynikających z ich przynależności

do Ochotniczej Straży Pożarnej,

9) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 0SP,

 1. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie,

miejscu zamieszkania członków oraz o adresie siedziby OSP - najpóźniej w ciągu

miesiąca od chwili wyboru Zarządu OSP lub wprowadzenia zmian w jego

składzie,

 1. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia

w lokalu OSP dokumentów związanych z działalnością Ochotniczej Straży

Pożarnej,

 1. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 37

Prezes Zarządu OSP reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz

i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§ 38

 1. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań majątkowych podpisują w imieniu

Ochotniczej Straży Pożarnej ; Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik OSP .

 1. Inne, aniżeli wymienione w ust.l dokumenty związane z działalnością 0SP podpisuje ;

Prezes 0SP , a pod jego nieobecność wice -Prezes oraz inny członek Zarządu.

§ 39

 1. Komendant OSP kieruje Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Ochotniczej Straży Pożarnej ,

zwaną dalej J R G OSP oraz zastępuje Prezesa 0SP podczas jego nieobecności.

2. W szczególności do kompetencji Komendanta GSP należy:

 1. przedstawianie Zarządowi OSP propozycji w zakresie składu osobowego

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 0SP,

 1. dowodzenia działaniami ratowniczymi JRG OSP na zasadach określonych odrębnymi

przepisami,

3) dbałość o stan dyscypliny w JRG OSP,

 1. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków

JRG OSP oraz Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych 0SP,

a także określanie potrzeb w zakresie szkolenia funkcyjnych OSP,

5) kierowanie działalnością OSP w zakresie zapobiegania pożarom,

 1. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich

prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

 1. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej

miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt i inne środki techniczne,

8) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

§ 40

Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiada za całokształt gospodarki

finansowej OSP.

§ 41

Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzi dokumentację związaną

z działalnością OSP z wyłączeniem dokumentacji prowadzonej przez Skarbnika

i Komendanta OSP.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 42

Komisja Rewizyjna OSP jest organem kontroli wewnętrznej Ochotniczej Straży

Pożarnej.

§ 43

1. Komisja Rewizyjna 0SP wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 1. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej OSP, skład komisji winien być uzupełniony nie więcej jednak niż o 1/3 ustalonego przez Walne Zebranie składu Komisji.

§ 44

Komisja Rewizyjna OSP podejmuje decyzje w formie uchwał .

§ 45

l. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej OSP należy kontrola całokształtu

działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a w tym :

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kompleksowej kontroli

działalności 0SP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

 1. przedstawianie Zarządowi OSP uwag i wniosków dotyczących jego działal-

ności ,

 1. składanie Walnemu Zebraniu OSP sprawozdania z realizowanej działalności

kontrolnej wraz z oceną działalności Zarządu OSP,

 1. przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku w zakresie udzielenia lub nie

udzielenia absolutorium Zarządowi OSP.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP mogą brać udział w posiedzeniach

Zarządu OSP z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 46

Majątek Ochotniczej Straży Pożarnej powstaje ze:

1) składek członkowskich,

2) spadków, zapisów i darowizn ,

3) dochodów z własnej działalności ,

4) dochodów z majątku OSP oraz

5) ofiarności publicznej.

§ 47

1. Ochotnicza Straż Pożarna, z zachowaniem obowiązujących przepisów,

może przyjmować spadki, zapisy i darowizny oraz korzystać z ofiarności

publicznej.

2. Ochotnicza Straż Pożarna może prowadzić działalność gospodarczą,

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej OSP służy realizacji celów statutowych

i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna może otrzymywać dotacje według zasad określonych

w odrębnych przepisach .

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 48

Decyzję w sprawie wprowadzenia nowego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej

lub dokonania zmian w Statucie 0SP podejmuje Walne Zebranie OSP w formie

uchwały, z zachowaniem wymogów określonych w § 27 ust. 4 Statutu.

§ 49

 1. Projekt nowego Statutu OSP oraz projekt zmiany Statutu OSP opracowuje

Zarząd OSP.

 1. Projekt Statutu OSP oraz projekt zmian w Statucie w zakresie spraw dotyczących

ochrony przeciwpożarowej wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Uchwalony przez Walne Zebranie OSP Statut lub zmiana w statucie podlegają

niezwłocznemu przekazaniu sądowi rejestrowemu, z zachowaniem odpowied-

nich zasad i trybu przewidzianego dla rejestracji stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIAZANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 50

Decyzję w sprawie rozwiązania Ochotniczej Straży Pożarnej podejmuje

Walne Zebranie 0SP w formie uchwały, z zachowaniem wymogów określonych

w § 27 ust. 4 Statutu .

§ 51

Wniosek o rozwiązanie Ochotniczej Straży Pożarnej składa Zarząd OSP

z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków

czynnych OSP.

§ 52

 1. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Ochotniczej Straży

Pożarnej powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na

30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.

 1. W przypadku nie odbycia się Walnego Zebrania OSP z powodu nieobecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych OSP, Zarząd OSP ponownie

zwołuje Walne Zebranie. Pomiędzy terminem Walnego Zebrania, które się nie

odbyło a terminem ponownie zwoływanego Walnego Zebrania winno upłynąć

od 14 do 21 dni. W zakresie trybu zawiadomienia członków OSP mają odpo-

wiednie zastosowanie postanowienia § 24 ust.3 Statutu .

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 53

Ochotnicza Straż Pożarna używa :

 1. pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającej po środku wizerunek

hełmu strażackiego, dwóch toporków strażackich oraz wieńca laurowego,

w otoku napis Ochotnicza Strat Pożarna w……………………………. ,

2) stempla nagłówkowego o treści :

Ochotnicza Straż Pożarna

w …………………..

Gmina Choroszcz

województwo podlaskie

3) stempli podpisowych według następujących wzorów :

a ) Prezes

0chotniczej Straży Pożarnej

w ……………………

imię i nazwisko

b) Komendant

0chotniczej Straży Pożarnej

w ……………………….

imię i nazwisko

c) Skarbnik

0chotniczej Straży Pożarnej

w ……………………….

imię i nazwisko

d) Sekretarz

0chotniczej Straży Pożarnej

w ………………………..

imię i nazwisko

e) Zastępca Komendanta

0chotniczej Straży Pożarnej

w ………………………

imię i nazwisko

 1. Przewodniczący

Walnego Zebrania OSP

w ………………………..

imię i nazwisko

g) Sekretarz

Walnego Zebrania 0SP

w ……………………..

imię i nazwisko

§ 54

 1. Wzory legitymacji członkowskiej zostaną określone odrębnie przez

Walne Zebranie OSP.

 1. Walne Zebranie OSP może przyjąć wzory legitymacji członkowskiej

określone przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej , o ile nie będą sprzeczne z postawieniami niniejszego Statutu .

mp.

................................... .............................

Sekretarz Prezes

W wykonaniu dyspozycji art. 19 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku

ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81 , poz. 351 ) - uzgodniono z

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

w zakresie wszelkich spraw związanych z ochroną przeciwpożarową .

Białystok, dn. 9 lutego 1993 r. .....................................

podpis i pieczęć

Komendanta

........................................... ......................... dnia ................

imię i nazwisko miejscowość

( nazwa osoby prawnej )

Zarząd

Ochotniczej Straży Pożarnej

w …………………..

D E K L A R A C J A

 1. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków :

 1. czynnych ,

 2. wspierających ,

 3. młodzieżowej drużyny pożarniczej *

 1. Oświadczam , że znane mi są postanowienia Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej

w ………………………….. i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania .

3. Podaję następujące dane :

A. Wypełnia osoba fizyczna B. Wypełnia osoba prawna

Imię i nazwisko : ..........................................

Nazwa : .....................................

Imię ojca : .................................

Forma prawna : ..........................

Data i miejsce urodzenia : ...........................

..................................

Siedziba : ...................................

.....................................

Adres zamieszkania : .....................................

........................................

Rodzaj prowadzonej

działalności : ..............................

Stan cywilny : ...........................................

Miejsce zatrudnienia

i stanowisko : ....................................

...............................................................

Funkcje społeczne : ....................................

Przynależność

organizacyjna : ..........................................

Stosunek do służby

wojskowej : ....................................

....................................................

p o d p i s

........................... dnia ............................

miejscowość

Uchwała Zarządu

Ochotniczej Straży Pożarnej

w ............................

Uchwałą Zarządu OSP Nr ...... / ..... z dnia .................................

...............................................................................................................................................

imię i nazwisko ( nazwa osoby prawnej )

przyjęty /a został / a na członka ...................................................................

Ochotniczej Straży Pożarnej w .........................................

........................................ .....................................

Sekretarz OSP Prezes OSP

0x08 graphic

Ślubowanie

„ W pełni świadom podejmowanych obowiązków strażaka - ochotnika ,

uroczyście przyrzekam być aktywnym i zdyscyplinowanym członkiem

Ochotniczej Straży Pożarnej , dbać o jej dobre imię i mienie , być

ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego

oraz wszelkiego mienia ”

........................... dnia ...............................

miejscowość

.................................... ......................................

podpis przyjmującego podpis składającego ślubowanie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-06-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-06-27