Budżety jednostek organizacyjnych

Budżety jednostek organizacyjnych Gminy - wykonanie za 2003 r. oraz plan na 2004 r.; zatrudnienie i wynagrodzenia.

BUDZETY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

REALIZACJA BUDŻETU JEDNOSTKI:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

I OSP

DOCHODY

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2003 r.

Wykonanie na 31.12.2003 r.

%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000

15 000

100,0

75412

§ 203 OSP – ochrona przeciwpożarowa

15 000

15 000

100,0

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2003 r.

Wykonanie na 31.12.2003 r.

%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

235 260

232 020

98,6

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

235 260

232 020

98,6

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

10 300

10 277

99,8

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

61 540

60 767

98,7

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 946

4 946

100

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

12 710

12 570

98,9

§ 4120 składki na Fundusz pracy

1 670

1 477

88,4

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

64 500

64 318

99,7

§ 4260 zakup energii

29 000

28 358

97,8

§ 4270 zakup usług remontowych

7 000

6 463

92,3

§ 4300 zakup usług pozostałych

31 888

31 708

99,4

§ 4430 różne opłaty i składki

9 000

8 430

93,7

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 706

2 706

100

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

227 900

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

227 290

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

15 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

67 960

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 064

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

12 580

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 800

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

50 103

§ 4260 zakup energii

29 000

§ 4270 zakup usług remontowych

6 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

26 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

500

§ 4430 różne opłaty i składki

10 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 783

Zatrudnienie – 9 osób

II MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2003 r.

Wykonanie na 31.12.2003 r.

%

853

Opieka społeczna

1 517 120

1 500 131

98,9

85313

§ 201 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

73 100

56 111

76,8

85314

§ 201 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1 267 273

1 267 273

100,0

85316

§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

72 597

72 597

100,0

85319

§ 201 Ośrodki Pomocy Społecznej

101 000

101 000

100,0

85395

§ 201 dotacja na wyprawkę szkolną

3 150

3 150

100,0

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2003 r.

Wykonanie na 31.12.2003 r.

%

853

Opieka społeczna

1 913 816

1 848 947

96,6

85313

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

73 100

56 111

76,8

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1 317 273

1 307 132

99,2

W tym:

Zadania własne

50 000

39 859

79,7

§ 3110 świadczenia społeczne

50 000

39 859

79,7

Zadania zlecone

1 267 273

1 267 273

100

§ 3110 świadczenia społeczne

1 249 466

1 249 466

100

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

17 807

17 807

100

85315

Dodatki mieszkaniowe

178 196

157 530

88,4

§ 3110 świadczenia społeczne

178 196

157 530

88,4

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

72 597

72 597

100

§ 3110 świadczenia społeczne

72 597

72 597

100

85319

Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone

101 000

101 000

100

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

67 000

67 000

100

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 700

5 700

100

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 000

13 000

100

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 780

1 780

100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

6 252

6 252

100

§ 4270 zakup usług remontowych

418

418

100

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 144

4 144

100

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 706

2 706

100

85319

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

63 600

49 219

77,4

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

526

526

100

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

44 160

38 373

86,9

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 900

2 395

82,6

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

7 770

5 497

70,8

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 060

841

79,3

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 000

892

44,6

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 474

143

3,2

§ 4430 różne opłaty i składki

710

552

77,8

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 000

8 000

80,0

§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

8 000

80,0

85395

Pozostała działalność

98 050

97 358

99,3

§ 3110 świadczenia społeczne

23 864

23 173

97,1

§ 3110/I świadczenia społeczne-zadania zlecone

56 900

56 900

100

§ 3110 świadczenia społeczne – wyprawka szkolna

3 150

3 150

100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

10 000

9 999

100

§ 6060 wyd. na zakupy inwest. j.b.

4 136

4 136

100

DOCHODY

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

852

Pomoc społeczna

839 000

85213

§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

40 000

85214

§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

609 000

85216

§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

85219

§ 2010 Ośrodki Pomocy Społecznej

103 000

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

852

Pomoc społeczna

1 155 400

85213

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne

40 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

659 000

w tym:

Zadania własne

50 000

§ 3110 świadczenia społeczne

50 000

Zadania zlecone

609 000

§ 3110 świadczenia społeczne

600 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

9 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

164 000

§ 3110 świadczenia społeczne

164 000

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

§ 3110 świadczenia społeczne

87 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej –zadania zlecone

103 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

69 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 000

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 780

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 237

§ 4270 zakup usług remontowych

1 400

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 600

§ 4430 różne opłaty i składki

200

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 783

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

67 400

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

50 100

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 496

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

9 200

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 000

§ 4270 zakup usług remontowych

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 500

§ 4430 różne opłaty i składki

304

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 000

§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

85295

Pozostała działalność

30 000

§ 3110 świadczenia społeczne

30 000

Zatrudnienie – 4 osoby

III SZKOŁY

Wykonanie budżetu na 31.12. 2003 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Treść

Choroszcz

Barszczewo

Kruszewo

Rogowo

Złotoria

Razem

Dz. 801 Rozdz. 80101

Szkoły Podstawowe

1 540 767

376 275

419 320

426 775

365 958

3 129 095

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

59

22 441

25 304

27 666

19 451

94 921

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

961 226

229 427

232 221

254 235

215 266

1 892 375

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

66 697

16 601

16 646

15 622

14 917

130 483

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

179 229

47 365

48 517

52 130

43 540

370 781

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

23 895

6 303

6 327

7 000

5 708

49 233

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

76 037

24 845

46 177

31 486

41 699

220 244

§ 4260 zakup energii

§ 4240 pomoce naukowe

91 550

7 875

3 462

355

6 807

326

3 216

395

3 410

316

108 445

9 267

§ 4270 zakup usług remontowych

-

-

-

-

-

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

54 967

5 275

15 385

12 542

3 853

92 022

§ 4410 podróże służbowe krajowe

79

478

1 450

847

-

2 854

§ 4430 różne opłaty i składki

-

-

1 634

674

712

3 020

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 153

19 723

18 526

20 962

17 086

155 450

Dz. 801 Rozdz. 80104

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

38 683

41 890

36 753

33 314

150 640

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

3 104

4 232

3 104

2 720

13 160

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

25 841

27 737

23 864

21 804

99 246

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 817

1 891

1 868

1 651

7 227

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

5 210

5 321

5 207

4 596

20 334

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

703

701

702

620

2 726

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

-

-

91

91

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 008

2 008

2 008

1 832

7 856

Dz. 854 Rozdz. 85401

Świetlice szkolne

162 502

23 572

11 026

197 100

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

1 570

1 570

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

121 110

14 947

7 777

143 834

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 306

1 634

637

10 577

§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne

21 800

3 155

1 521

26 476

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

2 874

426

205

3 505

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

-

78

78

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 412

1 840

808

11 060

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2003 r.

Wykonanie na 31.12.2003 r.

%

80110

Gimnazja

1 721 669

1 580 732

91,8

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 001

1 001

100

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 014 400

995 685

98,2

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

69 649

68 905

98,9

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

195 830

190 132

97,1

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

26 830

25 391

94,6

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

18 081

18 052

99,8

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek

1 500

1 498

99,9

§ 4260 zakup energii

119 640

119 614

100

§ 4300 zakup usług pozostałych

20 954

20 782

99,2

§ 4410 podróże służbowe krajowe

800

524

65,5

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

81 150

79 988

98,6

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

746

746

100

§ 6050 wydatki inwest. j.b. – hala sportowa

171 088

58 414

34,1

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

221 180

207 671

93,9

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

133 300

129 413

97,1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 173

9 173

100

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

26 900

23 956

89,1

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 770

3 242

86,0

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

26 437

21 661

81,9

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 900

13 360

96,1

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 200

2 860

89,4

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

511

51,1

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 500

3 495

99,9

80120

Licea ogólnokształcące

100 360

39 414

39,3

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

77 600

27 313

35,2

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 880

4 625

33,3

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 900

625

32,9

§ 4300 zakup usług pozostałych

772

643

83,3

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 208

6 208

100

Plan budżetu na 2004 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Treść

Choroszcz

Barszczewo

Kruszewo

Rogowo

Złotoria

Razem

Dz. 801 Rozdz. 80101

Szkoły Podstawowe

1 736 770

409 410

454 120

432 000

377 000

3 409 300

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

60

23 560

26 580

28 950

20 450

99 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 080 000

248 400

248 000

248 000

214 000

2 038 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 000

19 950

20 150

22 000

18 900

165 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

215 200

53 100

57 500

54 500

46 100

426 400

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

28 900

7 100

7 200

7 200

6 300

56 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

85 700

27 500

58 300

36 700

43 800

252 000

§ 4260 zakup energii

§ 4240 pomoce naukowe

95 000

200

3 500

100

6 950

100

3 250

100

3 500

100

112 200

600

§ 4270 zakup usług remontowych

500

1 500

500

500

500

3 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

62 300

2 700

7 100

7 200

4 100

83 400

§ 4410 podróże służbowe krajowe

800

800

800

800

500

3 700

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

500

1 500

800

800

4 600

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

83 110

20 700

19 440

22 000

17 950

163 200

Dz. 801 Rozdz. 80104

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

-

41 776

47 582

39 168

35 114

163 640

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

-

3 345

4 420

3 345

2 710

13 820

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

27 200

31 300

25 200

22 800

106 500

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

2 240

2 412

2 075

1 893

8 620

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

5 963

6 353

5 570

4 984

22 870

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

800

869

750

671

3 090

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

160

160

160

170

650

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

2 068

2 068

2 068

1 886

8 090

Dz. 854 Rozdz. 85401

Świetlice szkolne

169 245

-

34 315

-

16 040

219 600

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

-

-

1 670

-

-

1 670

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

121 320

-

24 480

-

12 200

158 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000

-

1 250

-

650

12 900

§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne

24 070

-

3 930

-

1 700

29 700

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 200

-

530

-

240

3 970

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

-

560

-

400

1 960

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 655

-

1 895

-

850

11 400

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

801

80110

Gimnazja

1 930 010

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 074 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 900

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

217 300

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

28 940

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

17 500

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

§ 4260 zakup energii

124 600

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

11 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

1 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

82 400

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa

281 570

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

232 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

139 970

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 400

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

28 250

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 810

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

27 670

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 900

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600

80120

Licea ogólnokształcące

148 040

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

112 110

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

20 850

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

2 810

§ 4300 zakup usług pozostałych

800

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 970

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – 27 900

w tym:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy – 9 700 zł

Szkoła Podstawowa w Barszczewie – 2 300 zł

Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 2 200 zł

Szkoła Podstawowa w Rogowie – 2 300 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 900 zł

Gimnazjum – 9 500 zł

Zatrudnienie:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy – 56 osób

Zespół Szkół w Choroszczy – 47 osób

Szkoła Podstawowa w Barszczewie – 13 osób

Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 14 osób

Szkoła Podstawowa w Rogowie – 14 osób

Szkoła Podstawowa w Złotorii – 10 osób

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy – 22 osoby

Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy – 6 osób

Razem 182 osoby

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2004-05-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-05-06