Budżet gminy na rok 2006

UCHWAŁA NR XXIII/222/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 marca 2006 r.

 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 82 ust. 1, art. 165,  art. 166, art. 173, art. 182,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; zm z 2006 r. Nr 169 poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 21 574 958 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości  24 873 512 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) wolne środki w kwocie 263 973 zł przeznacza się na:

             spłatę kredytu długoterminowego – 198 573 zł,

             spłatę pożyczki długoterminowej – 65 400 zł.

5) Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 298 554 zł stanowi:

- planowany kredyt do zaciągnięcia na termomodernizację budynków – 736 606 zł

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy  w wysokości – 990 248 zł

- przychód z emisji obligacji komunalnych – 1 480 000 zł

- wolne środki – 91 700 zł

Załącznik§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

  1. rezerwę ogólną w kwocie – 100 000 zł,
  2. rezerwę celową w kwocie – 50 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich  realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5a.
  2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3 500 000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 873 000 zł, w tym dotacje
z budżetu  w kwocie 624 200 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 865 302 zł,
w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Plan przychodów dochodów własnych gminy w kwocie 159 950 zł oraz  wydatków
w kwocie 177 358 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 378 270 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4) Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 35 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50 500 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 80 000 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 751 112 zł w związku z realizacją wspólnych zadań w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody w kwocie 91 800 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Postanawia się:

1) zaciągnąć kredyt długoterminowy w wys. 736 606 zł na przeprowadzenie termomodernizacji budynku:

- Szkoły Podstawowej w Złotorii – 229 005 zł

- Nr 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów w Choroszczy 400 000 zł

- Ośrodka Zdrowia w Choroszczy – 107 601 zł

2) zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 990 248 zł na pokrycie wydatków majątkowych:

- przebudowa drogi powiatowej Barszczewo-Ogrodniki – 320 000 zł

- zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu świetlicowo-żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy – 500 000 zł

- spłatę zobowiązań za zadanie realizowane w latach ubiegłych tj. budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum – 170 248 zł

3) wyemitować obligacje komunalne w kwocie 1 480 000 zł na pokrycie wydatków majątkowych:

- przebudowa układu komunikacyjnego – 900 000 zł

- przebudowa drogi Krupniki – Klepacze – 380 000 zł

- zagospodarowanie placu  przy ul. Brodowicza i Rynku 11-go Listopada – 200 000 zł

§10. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 12.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych  zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 3 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2) Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów
i rozchodów).

3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2006-04-03

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-11-08