Budżet gminy na 2004 rok.

Budżet gminy na 2004 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 44, poz. 803 z dnia 26.04.2004 r.

UCHWAŁA NR X/98/04

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2
i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r., Nr 19 poz. 177) – uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 15 240 884 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 418 493 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) Dochody budżetowe w kwocie 1 022 391 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych – 322 391 zł,

- spłatę kredytu krótkoterminowego – 700 000 zł

5) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 200 000 zł jest:

- przychód pochodzący z emisji obligacji komunalnych – 500 000 zł

- zaciągnięty kredyt krótkoterminowy – 700 000 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się:

1) Rezerwę ogólną w kwocie – 100 000 zł

2) Rezerwę celową w kwocie – 309 214 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

a) oświatowe: budowę sali gimnastycznej, bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie dzieci w kwocie 20 000 zł

b) związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów w kwocie 289 214 zł

§ 4. 1) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

1) Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 749 135 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 561 800 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 731 678 zł, w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 160 190 zł oraz wydatków w kwocie 219 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

3) Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 318 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8

4) Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9

5) Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 30 000 złl

- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 60 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 180 000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 8. Dochody w kwocie 92 200 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 13

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budzetowym w kwocie 700 000 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy

2) Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów i rozchodów)

3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski


Załącznik Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2004 r.

dochody

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

1.

2.

3.

4.

010

Rolnictwo i łowiectwo

34 524

01095

Pozostała działalność

34 524

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

324

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

34 200

020

Leśnictwo

1 500

02095

Pozostała działalność

1 500

§ 0690 wpływy z różnych opłat

1 500

100

Górnictwo i kopalnictwo

20 000

10095

Pozostała działalność

20 000

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

603 750

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

603 750

§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste

20 000

§ 0690 wpływy z różnych opłat

160 000

w tym:

- opłaty adiacenckie – plan: 60 000 zł

- renty planistyczne – plan: 100 000 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

145 850

w tym:

- lokale użytkowe i garaże – plan: 28 700 zł

-grunty – plan: 22 750 zł

- ośrodki zdrowia – plan; 18 200

- lokale mieszkalne – plan 53 700

- urządzenia wodno-kanalizacyjne – plan:
22 500 zł

§ 0830 wpływy z usług

27 900

§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

250 000

750

Administracja publiczna

109 800

75023

Urzędy gmin

17 600

§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe

10 000

§ 0690 wpływy z różnych opłat

2 700

§ 0830 wpływy z usług

500

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

4 400

75095

Pozostała działalność

92 200

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

92 200

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 560 109

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

57 000

§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

57 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

2 711 550

§ 0310 podatek od nieruchomości

1 950 000

§ 0320 podatek rolny

350 000

§ 0330 podatek leśny

37 500

§ 0340 podatek od środków transportowych

73 000

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

25 600

§ 0370 podatek od posiadania psów

2 350

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

100

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych

255 000

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

18 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy

60 000

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

60 000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 731 559

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

2 663 559

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

68 000

758

Różne rozliczenia

6 819 692

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.

3 873 066

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

3 873 066

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 946 026

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

2 946 026

75814

Różne rozliczenia finansowe

600

§ 0920 pozostałe odsetki

600

801

Oświata i wychowanie

26 460

80101

Szkoły podstawowe

26 460

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

24 650

§ 0920 pozostałe odsetki

110

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

1 700

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

71 500

90095

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

71 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminom

1 027 763

750

Administracja publiczna

91 000

75011

§ 2010 Urzędy Wojewódzkie

91 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

75101

§ 2010 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

1 955

852

Pomoc społeczna

839 000

85213

§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

40 000

85214

§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

609 000

85216

§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

85219

§ 2010 Ośrodki Pomocy Społecznej

103 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95 808

90015

§ 2010 oświetlenie ulic

95 808

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000

90003

§ 2320 oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi

30 000

Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

935 786

600

Transport i łączność

596 572

60016

§ 6292 dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki

200 000

§ 6292 budowa drogi Kruszewo-Izbiszcze

396 572

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

339 214

90001

§ 6292 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach ul. Wodociągowa i Niewodnicka

339 214

Razem

15 240 884


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/98/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca2004 r.

wydatki

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2004 r.

1.

2.

3.

4.

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 800

01030

Izby rolnicze

7 200

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

7 200

01095

Pozostała działalność

13 600

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – dok. na budowę wodoc. Krupniki-Kol. Oliszki

13 600

600

Transport i łączność

1 974 684

60014

Drogi publiczne powiatowe

150 000

§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

150 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 824 684

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

25 600

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 983

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

660

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

11 000

§ 4270 zakup usług remontowych

96 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

169 916

§ 4410 podróże służbowe krajowe

4 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

696

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa drogi Izbiszcze-Kruszewo

592 457

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wyk. dokument. na budowę drogi Krupniki-Klepacze

16 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa nawierzchni w ul. Ks. Pieściuka

85 000

§ 6050 wydatki inwest j.b. – ulica Piłsudskiego

150 000

§ 6050 wydatki inwest. j.b. – budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej w Choroszczy

270 000

§ 6052 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa drogi Kruszewo-Izbiszcze (ze środków programu SAPARD)

396 572

700

Gospodarka mieszkaniowa

740 522

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

349 940

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

242 630

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 984

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

44 730

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

6 300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

20 000

§ 4260 zakup energii

3 000

§ 4270 zakup usług remontowych

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 835

§ 4410 podróże służbowe krajowe

1 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 200

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 261

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

142 300

§ 4300 zakup usług pozostałych

42 000

§ 4430 różne opłaty i składki

300

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wykup gruntów

100 000

70095

Pozostała działalność

248 282

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

30 000

§ 4260 zakup energii

81 000

§ 4270 zakup usług remontowych

4 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

78 282

§ 4430 różne opłaty i składki

5 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – opracowanie dok. na modernizację ciepłowni

50 000

710

Działalność usługowa

123 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

123 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

122 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

750

Administracja publiczna

1 673 200

75011

Urzędy Wojewódzkie

91 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

69 630

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 520

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 850

75022

Rady gmin

51 000

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń

49 150

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 300

§ 4300 zakup usług remontowych

550

75023

Urzędy gmin

1 495 300

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

841 100

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

62 525

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

155 690

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

21 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

170 000

§ 4260 zakup energii

17 000

§ 4270 zakup usług remontowych

18 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

177 675

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 000

§ 4430 różne opłaty i składki

6 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 610

75095

Pozostała działalność

35 900

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

17 800

§ 4430 różne opłaty i składki

13 100

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 955

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 955

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

257 290

75403

Komendy Powiatowe Policji

30 000

§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

30 000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

227 290

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

15 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

67 960

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 064

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

12 580

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 800

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

50 103

§ 4260 zakup energii

29 000

§ 4270 zakup usług remontowych

6 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

26 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

500

§ 4430 różne opłaty i składki

10 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 783

756

Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

98 100

75645

Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych

98 100

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

55 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 500

§ 4300 zakup usług remontowych

32 600

§ 4430 różne opłaty i składki

5 000

757

Obsługa długu publicznego

85 400

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

85 400

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

85 400

758

Różne rozliczenia

409 214

75818

Rezerwy ogólne celowe

409 214

§ 4810 rezerwa ogólna

100 000

§ 4810 rezerwa celowa na oświatę

20 000

§ 4810 rezerwa celowa na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów

289 214

801

Oświata i wychowanie

6 774 090

80101

Szkoły Podstawowe

3 409 300

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

99 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

2 038 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

165 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

426 400

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

56 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

252 000

§ 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

§ 4260 zakup energii

112 200

§ 4270 zakup usług remontowych

3 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

83 400

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 700

§ 4430 różne opłaty i składki

4 600

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

163 200

80104

Przedszkola

740 940

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.

15 500

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

561 800

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

13 820

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

106 500

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 620

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

22 870

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 090

§ 4300 zakup usług pozostałych

650

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 090

80110

Gimnazja

1 930 010

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 074 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 900

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

217 300

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

28 940

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

17 500

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

§ 4260 zakup energii

124 600

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

11 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

1 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

82 400

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa

281 570

80113

Dowożenie uczniów do szkół

285 300

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

16 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

30 600

§ 4270 zakup usług remontowych

3 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

225 180

§ 4430 różne opłaty i składki

4 500

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

620

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

232 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

139 970

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 400

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

28 250

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 810

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

27 670

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 900

§ 4410 podróże służbowe krajowe

3 000

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600

80120

Licea ogólnokształcące

148 040

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

112 110

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

20 850

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

2 810

§ 4300 zakup usług pozostałych

800

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 970

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 900

§ 4300 zakup usług pozostałych

27 900

851

Ochrona zdrowia

92 200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

92 200

§ 2820 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 000

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

12 120

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

788

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

2 200

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

310

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

10 000

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

41 000

§ 4410 podróże służbowe krajowe

200

§ 4430 różne opłaty i składki

286

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

696

852

Pomoc społeczna

1 155 400

85213

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne

40 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

659 000

w tym:

Zadania własne

50 000

§ 3110 świadczenia społeczne

50 000

Zadania zlecone

609 000

§ 3110 świadczenia społeczne

600 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

9 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

164 000

§ 3110 świadczenia społeczne

164 000

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

87 000

§ 3110 świadczenia społeczne

87 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej –zadania zlecone

103 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

69 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

13 000

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 780

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 237

§ 4270 zakup usług remontowych

1 400

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 600

§ 4430 różne opłaty i składki

200

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 783

85219

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

67 400

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

50 100

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 496

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

9 200

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

1 300

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 000

§ 4270 zakup usług remontowych

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 500

§ 4430 różne opłaty i składki

304

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 000

§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

85295

Pozostała działalność

30 000

§ 3110 świadczenia społeczne

30 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

224 600

85401

Świetlice szkolne

219 600

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 670

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

158 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 900

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

29 700

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 970

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 960

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 400

85415

Pomoc materialna dla uczniów

5 000

§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – zadania własne

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 395 288

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

920 188

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 500

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach – ul. Wodociągowa i Niewodnicka)

437 804

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy

11 870

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja

28 800

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – opracowanie dokum. na kanaliz. sanit. Klepacze, Krupniki

70 000

§ 6052 wydatki inwest. j.b. – kanalizacja sanitarn – ul. Niewodnicka i Wodociągowa w Klepaczach (ze środków pragramu SAPARD)

339 214

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne

67 200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

7 200

§ 4300 zakup usług remontowych

60 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone

30 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

30 000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 000

§ 4270 zakup usług remontowych

700

§ 4300 zakup usług pozostałych

4 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadania własne

341 200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

26 050

§ 4260 zakup energii

187 150

§ 4270 zakup usług remontowych

50 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –

78 000

90095

Pozostała działalność

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

8 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 500

§ 4430 różne opłaty i składki

8 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

361 100

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

700

§ 4260 zakup energii

700

92114

Pozostałe instytucje kultury

173 800

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

173 800

92116

Biblioteki

144 600

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

144 600

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

12 000

§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.

12 000

92195

Pozostała działalność

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

15 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

15 000

926

Kultura fizyczna i sport

31 650

92601

Obiekty sportowe

13 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 000

§ 4260 zakup energii

4 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

7 700

92695

Pozostała działalność

17 950

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

13 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 450

§ 4430 różne opłaty i składki

2 500

Razem

15 418 493

Załącznik


Załącznik Nr 1

do załącznika Nr 2

Plan budżetu na 2004 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Treść

Choroszcz

Barszczewo

Kruszewo

Rogowo

Złotoria

Razem

Dz. 801 Rozdz. 80101

Szkoły Podstawowe

1 736 770

409 410

454 120

432 000

377 000

3 409 300

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

60

23 560

26 580

28 950

20 450

99 600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 080 000

248 400

248 000

248 000

214 000

2 038 400

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 000

19 950

20 150

22 000

18 900

165 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

215 200

53 100

57 500

54 500

46 100

426 400

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

28 900

7 100

7 200

7 200

6 300

56 700

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

85 700

27 500

58 300

36 700

43 800

252 000

§ 4260 zakup energii

§ 4240 pomoce naukowe

95 000

200

3 500

100

6 950

100

3 250

100

3 500

100

112 200

600

§ 4270 zakup usług remontowych

500

1 500

500

500

500

3 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

62 300

2 700

7 100

7 200

4 100

83 400

§ 4410 podróże służbowe krajowe

800

800

800

800

500

3 700

§ 4430 różne opłaty i składki

1 000

500

1 500

800

800

4 600

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

83 110

20 700

19 440

22 000

17 950

163 200

Dz. 801 Rozdz. 80104

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

-

41 776

47 582

39 168

35 114

163 640

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

-

3 345

4 420

3 345

2 710

13 820

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

27 200

31 300

25 200

22 800

106 500

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

2 240

2 412

2 075

1 893

8 620

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

5 963

6 353

5 570

4 984

22 870

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

800

869

750

671

3 090

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

160

160

160

170

650

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

2 068

2 068

2 068

1 886

8 090

Dz. 854 Rozdz. 85401

Świetlice szkolne

169 245

-

34 315

-

16 040

219 600

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

-

-

1 670

-

-

1 670

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

121 320

-

24 480

-

12 200

158 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000

-

1 250

-

650

12 900

§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne

24 070

-

3 930

-

1 700

29 700

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

3 200

-

530

-

240

3 970

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 000

-

560

-

400

1 960

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 655

-

1 895

-

850

11 400

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – 27 900