Zarządzenie 344/2018 z 16.07.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choroszcz

Załącznik do Zarządzenia nr 344 /2018

Burmistrza Choroszczy

z dnia 16.07.2018r.

 WYKAZ  Nr  2 /2018

Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

 

 

 

LP.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEZNACZENIE

CENA NIERUCHO-MOŚCI

NETTO

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY

 

UWAGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

1.

 

Działka o nr geod  469

o pow. 0,4843ha,

położona w Białymstoku

 

obręb ewidencyjny:

206101_1.0001 Bacieczki

jednostka ewidencyjna: Białystok

 

KW

BI1B/000252716/1

 

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt lekko wydłużony, zbliżony do prostokąta, nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ani do uzbrojenia. Jest ona oddalona o kilkadziesiąt metrów na północ i wschód od urządzonych ulic miejskich o nawierzchni utwardzonej, wzdłuż których rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz telekomunikacyjna.

Działka oddzielona jest od tych ulic gruntami niezagospodarowanymi.

 

 

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja), zatwierdzonego uchwałą Nr LXI/751/06 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 25 września 2006r. zmienionego uchwałą Nr LXII/695/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. Położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3,6MW,U i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, urządzeniami rekreacji i zielenią.

Dnia 26 marca 2018r. została podjęta uchwała nr  XLVIII/718/18 Rady Miasta Białystok, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja), który obejmuje swym zasięgiem przedmiotową działkę.

Na terenie miasta Białegostoku nie wyznaczono w drodze uchwały Rady Miasta Białystok obszaru rewitalizacji oraz nie ustalono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art.8 i art.25 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm.).

 

 

2 100 000,00zł

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

Choroszcz 16.07.2018r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2018-07-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-07-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-07-16