Zarządzenie 321/2018 z 16.05.2018 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz na cel publiczny nieruchomości położonej w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod.*

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 321 /2018

Burmistrza Choroszczy

z dnia 16.05.2018 roku

 

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz  na cel publiczny nieruchomości  położonej w obrębie  Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod.* (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewa Łukaszewicz Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego).

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  oraz  § 9 ust.1 pkt 1 i 2  Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr V/31/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871) oraz Nr XXIII/182/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r.,Nr 143, poz. 1558), Nr XVII/180/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 2303)  i Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r., poz. 926)  zarządzam,  co następuje:

§1

 

Postanawiam nabyć na rzecz Gminy Choroszcz na cel publiczny, nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewa Łukaszewicz Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego) o pow. 0,1471 ha, położoną w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz od Pana *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewa Łukaszewicz Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego), za cenę 47072 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złotych), ustaloną zgodnie z protokołem rokowań z 09.05.2018 roku, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§2

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie Gmina Choroszcz.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2018-05-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-05-16