Zarządzenie 439/2023 z dnia 16.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz 2. Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz

Zarządzenie nr 439/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 16 stycznia 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz
 2. Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz
 2. Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz

 

§ 2.

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

§ 3.

Treść ogłoszenia o konkursie na kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola, o których mowa w § 1,  stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 439/2023

                                                                                                                 Burmistrza Choroszcz z dnia 16 stycznia 2023 r.

Burmistrz Choroszczy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz
 2. Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz

 

 1. Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego

    przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie, zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-   imię (imiona) i nazwisko,

-   datę i miejsce urodzenia,

-   obywatelstwo,

-   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia - w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

–   dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 

     7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ), lub

–  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

–  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
     przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo   

      lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
      mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny

     dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata, w związku  z przystąpieniem do konkursu.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność
z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

 

 1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz wskazaniem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ……………………..”, w terminie wpływu do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2 (sekretariat, I piętro).

  W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 2. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Choroszczy.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

Na żądanie Burmistrza Choroszczy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - 7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE .L. 2018.127 str. 2) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu na dyrektora przedszkola   jest Burmistrz Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 7132202, e-mail:iod@choroszcz.pl.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konkursu – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres konkursu oraz miesiąc po jego zakończeniu lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonym konkursie, a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury w postępowaniu konkursowym.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

Choroszcz, dnia 16 stycznia 2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Choroszczy - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2023-01-16

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-01-16

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-01-16