Zarządzenie 11/2014 z 30.12.2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Zarządzenie Nr 11/14

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r poz. 1202.), oraz art.104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy( Dz. U. z 2014 r poz. 1502), zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 133/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy, wprowadza się następujące zmiany:

1/ dotychczasowy § 20 otrzymuje brzmienie :

1. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Powyższe nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

2. Pracownicy Urzędu wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. Początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego w każdym roku kalendarzowym jest 01 stycznia danego roku, a końcem ostatniego okresu rozliczeniowego w każdym roku

kalendarzowym jest 31 grudnia danego roku.

4. Pracownik ma prawo do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego

odpoczynku oraz co najmniej 35-godzinnnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

5. Rozpoczęcie pracy pracowników następuje o godzinie 7.30, zakończenie o 15.30, za wyjątkiem poniedziałków, w których czas pracy pracowników wynosi 8 godzin w przedziale czasowym 7.30 — 18.00

6. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, przy czym:

1) czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

2) osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych,

3) wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności,

4) osoba niepełnosprawna ma prawo do przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek; Czas przerwy wynosi 30 min i jest wliczony do czasu pracy,

5) Stosowanie skróconych norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownikom zatrudnianych na stanowiskach obsługi pracodawca może ustalić przerywany czas pracy.

8. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownik na polecenie Burmistrza, wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz bez ich zgody, do pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.

10. Pracownikowi za pracę wykonaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że wolny czas na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu w danym okresie rozliczeniowym.

11. Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy dla pracowników samorządowych.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości.

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-31