Strona utworzona 2015-04-14

273/10-14

273/2014

03.01.2014

Powołanie Kolegium Honorowego

274/10-14

274/2014

07.01.2014

Ustalenie na 2014 rok planu finansowego zadań zleconych gminie

275/10-14

275/2014

23.01.2014

Odpłatności z tytułu udostępniania świetlic w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz

276/10-14

276/2014

31.01.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

277/10-14

277/2014

05.02.2014

Ustalenie kwoty za 1 km przebiegu samochodu służbowego do celów prywatnych

278/10-14

277/2014

05.02.2014

W sprawie regulaminu określającego zawody korzystania ze świetlic w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz

279/10-14

279/2014

07.02.2014

Ustalenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej i wykonywanie kserokopii

280/10-14

280/2014

12.02.2014

Zaopiniowanie ofert otwartego konkursu „Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014 rok”

281/10-14

281/2014

12.02.2014

Zmiany planu kont

282/10-14

282/2014

12.02.2014

Zmiana zarządzenia Nr 11/05 w sprawie określenia zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat

283/10-14

283/2014

25.02.2014

Wyznaczenie na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

284/10-14

284/2014

28.02.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

285/10-14

285/2014

28.02.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

286/10-14

286/2014

03.03.2014

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „ Liga gminna w piłce nożnej na terenie gminy Choroszcz” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007/2013

287/10-14

287/2014

03.03.2014

Określenie formy przekazywania sprawozdań budżetowych

288/10-14

288/2014

03.03.2014

Zasady wystawiania upomnień na zaległości z tytułu gospodarowania odpadami

289/10-14

289/2014

03.03.2014

Określenie formy przekazywania sprawozdań finansowych

290/10-14

290/2014

28.03.2014

Przedstawienie sprawozdania za wykonanie budżetu gminy za 2013 rok

291/10-14

291/2014

31.03.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

292/10-14

292/2014

01.04.2014

Powołanie Kolegium Honorowego

293/10-14

293/2014

02.04.2014

Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2014 pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

294/10-14

294/2014

03.04.2014

Wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

295/10-14

295/2014

08.04.2014

Przystąpienie Gminy Choroszcz do konkursu „Kim jesteśmy – wizytówki kulturowe gmin wykonywane dowolną techniką”

296/10-14

296/2014

16.04.2014

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz oznaczonej nr geod. 77/29

297/10-14

297/2014

18.04.2014

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000euro

298/10-14

298/2014

29.04.2014

Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2013 rok

299/10-14

299/2014

30.04.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

300/10-14

300/2014

05.05.2014

Powołanie składów osobowych komisji do wyborów do Parlamentu europejskiego

301/10-14

301/2014

15.05.2014

Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wyborów do Parlamentu europejskiego

302/10-14

302/2014

14.05.2014

Zmiany planu kont

303/10-14

303/2014

20.05.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

304/10-14

304/2014

27.05.2014

Upoważnienie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do wydawania decyzji administracyjnych

305/10-14

305/2014

30.05.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

306/10-14

306/2014

03.06.2014

Zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

307/10-14

307/2014

06.06.2014

Przeznaczenie do zamiany nieruchomości

308/10-14

308/2014

24.06.2014

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy – Małgorzacie Hubbel

309/10-14

309/2014

30.06.2014

Wzoru upomnienia za zaległości podatkowe

310/10-14

310/2014

30.06.2014

zmiany w budżecie na 2014 rok

311/10-14

311/2014

30.06.2014

Zmiany Wieloletniej prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

312/10-14

312/2014

30.06.2014

Wzoru upomnienia za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

313/10-14

313/2014

29.07.2014

Zmiany planu kont

314/10-14

314/2014

31.07.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

315/10-14

315/2014

08.08.2014

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I połowę 2014 roku

316/10-14

316/2014

28.08.2014

Wyznaczenia na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

317/10-14

317/2014

28.08.2014

Wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

318/10-14

318/2014

29.08.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

319/10-14

319/2014

04.09.2014

Określenie wzoru karty do głosowania

320/10-14

320/2014

30.09.2014

Zmiana zarządzenia w sprawie wzoru upomnienia

321/10-14

321/2014

30.09.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

322/10-14

322/2014

30.09.2014

Upoważnienie kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

323/10-14

323/2014

03.10.2014

Odpłatności z tytułu udostępniania świetlic w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz komitetom wyborczym

324/10-14

324/2014

03.10.2014

Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie

325/10-14

325/2014

14.10.2014

Przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 14 Kruszewo

326/10-14

326/2014

15.10.2014

Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

327/10-14

327/2014

22.10.2014

Zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

328/10-14

328/2014

31.10.2014

Ustalenie zakładowego planu kont dla projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013

329/10-14

329/2014

31.10.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

330/10-14

330/2014

06.11.2014

Określenie ilości i wysokości stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2014/2015

331/10-14

331/2014

12.11.2014

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości stanowiącej współwłasność po ½ części Pani Emilii Zamkowskiej i Anny Wilczyńskiej, oznaczonej numerem geod. 619/14 o powierzchni 0,0579ha położonej w obrębie Choroszcz Gmina Choroszcz

332/10-14

332/2014

14.11.2014

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

333/10-14

333/2014

14.11.2014

Projekt budżetu na 2015 rok

334/10-14

334/2014

18.11.2014

Ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przejścia

335/10-14

335/2014

18.11.2014

Przeznaczenie do zamiany nieruchomości

336/10-14

336/2014

28.11.2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-14