Zarządzenie Nr 271/2013 w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 271/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kont dla projektu „Indywidualizacja procesów nauczania w Gminie Choroszcz” na czas trwania projektu”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zaszłości od 01.01.2013 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 271/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.12.2013 r.

Wykaz kont - budżet

133 -7-12 — Rachunek budżetu

222-3-12— Rozliczenie dochodów budżetowych

223-3-12 — Rozliczenie wydatków budżetowych

901-4-12 — Dochody budżetu

902-4-12 — Wydatki budżetu

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-12-31