Strona utworzona 2015-04-14

205/10-14

205/2013

03.01.2013

Ustalenie planu finansowego zadań zleconych w gminie na 2013 rok

206/10-14

206/2013

11.01.2013

Zmiany planu kont

207/10-14

207/2013

25.01.2013

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „organizacja rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz”

208/10-14

208/2013

31.01.2013

Zmiany planu kont

209/10-14

209/2013

31.01.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

210/10-14

210/2013

08.02.2013

Zmiany planu kont

211/10-14

211/2013

15.02.2013

Nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki 23/17 i 268/9 położone w obrębie Łyski, gm. Choroszcz oraz jako działka 136/9 położona w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz

212/10-14

212/2013

19.02.2013

Ustalenia dnia na który ustalony jest kurs walut w celu dokonania rozliczenia kosztów podróży zagranicznych

213/10-14

213/2013

28.02.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

214/10-14

214/2013

05.03.2013

Ustalenie wzorów druków stosowanych w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

215/10-14

215/2013

06.03.2013

Przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Złotorii nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 29 Złotoria

216/10-14

216/2013

29.03.2013

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

217/10-14

217/2013

29.03.2013

Ustalenie zakładowego planu kont dla operacji „Remont świetlicy wiejskiej w Rogówku” na lata 2007-2013

218/10-14

218/2013

29.03.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

219/10-14

219/2013

29.03.2013

Zmiana wieloletniej prognozy gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

220/10-14

220/2013

12.04.2013

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii

221/10-14

221/2013

26.04.2013

Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2012 rok

222/10-14

222/2013

30.04.2013

Zmiany w budżecie na 2013

223/10-14

223/2013

02.05.2013

Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii

224/10-14

224/2013

16.05.2013

Nabycie przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 76/24, Żółtki gm. Choroszcz oznaczonej nr geod. 573/2, miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 632/42

225/10-14

225/2013

16.05.2013

Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy obejmującego: w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo – działki o nr geodezyjnym 74/1 i 74/2, w obrębie ewidencyjnym wsi Kruszewo – obszar położony na południu od drogi powiatowej o nr geodezyjnym 414/3 w obrębie ewidencyjnym wsi Złotoria – obszar położony na południe od drogi gminnej o nr geodezyjnym 558/1 w obrębie ewidencyjnym wsi Żółtki – działki o nr geodezyjnym 514 i 515

226/10-14

226/2013

16.05.2013

Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy obejmującego: w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo – działki o nr geodezyjnym 74/1 i 74/2, w obrębie ewidencyjnym wsi Kruszewo – obszar położony na południu od drogi powiatowej o nr geodezyjnym 414/3 w obrębie ewidencyjnym wsi Złotoria – obszar położony na południe od drogi gminnej o nr geodezyjnym 558/01 w obrębie ewidencyjnym wsi Żółtki – działki o nr geodezyjnym 514 i 515

227/10-14

227/2013

16.05.2013

ROZPATRZENIE UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego część działki o nr geodezyjnym 376/2 oraz część działki o nr geodezyjnym 376/12

228/10-14

228/2013

23.05.2013

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie

229/10-14

229/2013

31.05.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

230/10-14

230/2013

03.06.2013

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego obszary:

1) W obrębie ewidencyjnym – obszar położony na południowy zachód od drogi powiatowej o nr geod. 1533

2) W obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – działka o nr geod. 61/1

3) W obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – część działki o nr geod. 32/5 i 33/5

4) W obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – obszar położony w południowy zachód od ul. Mickiewicza i na północny wschód od Powstania Styczniowego

5) W obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – obszar położony na południowy wschód od istniejącej drogi gminnej o nr geod. 634/17

6) W obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo – działka o nr geod. 222/3

7) W obrębie ewidencyjnym wsi Klepacze – działki o nr geod. 516/38, 516/39 i 516/40

8) W obrębie ewidencyjnym wsi Krupniki – obszar położony na północ od drogi powiatowej o nr geod. 115 oraz obszar położony na południe od drogi powiatowej o nr geod. 115 i południowy zachód od drogi gminnej o nr geod. 118/3

9) W obrębie ewidencyjnym wsi Porosły obszar obejmujący w obowiązującym planie miejscowym projektowanej drogi gminnej o parametrach „D” 10/5

10) W obrębie ewidencyjnym wsi Porosły obszar położony pomiędzy drogą krajową Nr 8 a drogą wojewódzką

11) W obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek i Majątek Rogowo – obszar położony na północ od drogi powiatowej o nr geod. 258 na gruntach wsi Rogówek i Majątek Rogowo

12) W obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek – działka o nr geod 54

231/10-14

231/2013

03.06.2013

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego obszar w obrębie ewidencyjnym wsi Turczyn, położony na południowy - wschód od drogi gminnej o nr geod 30

232/10-14

232/2013

03.06.2013

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego działki o nr geod. 52/3 i 53/3 w obrębie ewidencyjnym wsi Łyski

233/10-14

233/2013

10.06.2013

Zaciągnięcie kredytu

234/10-14

234/2013

10.06.2013

Zmiany planu kont

235/10-14

235/2013

10.06.2013

zmiany w budżecie na 2013 rok

236/10-14

236/2013

11.06.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

237/10-14

237/2013

17.06.2013

Zmiany w zarządzeniu Nr 11/05 Burmistrza Choroszczy z dnia 3 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat

238/10-14

238/2014

28.06.2013

Zmiany planu kont

239/10-14

239/2013

28.06.2013

Ustalenie zakładowego planu kont dla projektu „odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”

240/10-14

240/2013

28.06.2013

Zmiany planu kont

241/10-14

241/2013

28.06.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

242/10-14

242/2013

02.07.2013

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – Katarzynie Tur

243/10-14

243/2013

02.07.2013

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Choroszczy – Rafałowi Popko

244/10-14

244/2013

02.07.2013

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy – Annie Kozłowskiej

245/10-14

245/2013

02.07.2013

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy – Tomaszowi Perkowskiemu

246/10-14

246/2013

02.07.2013

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy – Agnieszce Łuniewskiej

247/10-14

247/2013

02.07.2013

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej w celu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy – Agnieszce Tołoczko

248/10-14

248/2013

30.07.2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy

249/10-14

249/2013

30.07.2013

Upoważnienie Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy do składania w imieniu gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym

250/10-14

250/2013

30.07.2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej w Złotorii

251/10-14

251/2013

31.07.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

252/10-14

252/2013

09.08.2013

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

253/10-14

253/2013

30.08.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

254/10-14

254/2013

30.08.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

255/10-14

255/2013

19.09.2013

Powołanie komisji do szacowania szkody powstałej w drodze gminnej w miejscowości Żółtki przez wody opadowe deszczowe

256/10-14

256/2013

30.09.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

257/10-14

257/2013

07.10.2013

Powołanie Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2013/2014

258/10-14

258/2013

07.10.2013

Określenie ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2013/2014

259/10-14

259/2013

18.10.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

260/10-14

260/2013

29.10.2013

Ustalenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

261/10-14

261/2013

31.10.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

262/10-14

262/2013

04.11.2013

Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

263/10-14

263/2013

04.11.2013

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego w obrębie ewidencyjnym wsi Krupniki, obszar położony na południe od drogi powiatowej o nr geod. 115 i południowy zachód od drogi gminnej o nr geod. 118/3

264/10-14

264/2013

08.11.2013

Określenie ilości i wysokości stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2013/2014

265/10-14

265/2013

14.11.2013

Projekt budżetu na 2014 rok

266/10-14

266/2013

14.11.2013

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014/2017 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

267/10-14

267/2013

29.11.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

268/10-14

268/2013

16.12.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

269/10-14

269/2013

19.12.2013

Nabycie przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr geod. 635 o powierzchni 0,06ha położonej w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz

270/10-14

270/2013

27.12.2013

Inwentaryzacja kasy

271/10-14

271/2013

31.12.2013

Zmiany planu kont

272/10-14

272/2013

31.12.2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-14