Zarządzenie Nr 269/2013 w sprawiew sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny...

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 635 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w obrębie Złotoria, gmina Choroszcz

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 269 /2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19.12. 2013 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 635 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w obrębie Złotoria, gmina Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm. ) , art. 13 ust. 2 ustawy o dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651 z późn. zm ) i § 9 ust. 8 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Chroszczy z dnia 28 marca 2007 r.. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871), zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się nabyć w drodze darowizny nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną numerem geodezyjnym 635 o powierzchni 0,0600 ha, położoną w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr BI1B/00217842/6, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 2

Koszt sporządzenia aktu notarialnego poniesie Gmina Choroszcz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-12-19